E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Geniş Lif Nöropatisi Olmayan Tip II Diabetes Mellituslu Hastalarda İnce Lif Hasarının Kantitatif Duyusal Test ile Değerlendirilmesi ve Termal Eşik Normal Değerleri
1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye  
2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 223-229
DOI: 10.4274/npa.5586
343 kez okundu, 145 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Kantitatif duyusal test; nöropatik a¤r›; Diabetes mellitus tip II; ince lif nöropatisi; LANSS
Özet

Amaç: Kantitatif duyusal test (QST) termal eşik değerlendirmesi ince lif nöropatisinin tespitinde, LANSS skalası da nöropatik ağrı tanısında kullanılmaktadır. Bu çalışmada kalın lif nöropatisi olmayan tip II diyabetes mellituslu olgularda iki inceleme birlikte yapılarak, uyumlu sonuçlar verip vermedikleri, birbirlerine üstünlüklerinin olup olmadığının araştırılması ve laboratuvarımızın değişik yaş gruplarına ait QST termal eşik değerlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: 20-69 yaş arası kadın ve erkek 100 normal birey ve kalın lif nöropatisi saptanmayan 50 tip II diyabetes mellituslu hasta çalışmaya alınmıştır. 20-69 yaş arasında 5 normal grup belirlenmiş ve normal QST termal algı ve termal ağrı algısı ortalamaları saptanmıştır. 40-69 yaş arasında 60 normal birey, diyabetik grupla karşılaştırmak üzere kontrol grubu olarak kullanılmıştır. LANSS skalasına göre nöropatik ağrı tanısı alanlar ve almayanların verileri, yaşları uyumlu kontrol grubu verileri ile karşılaştırılmıştır.

 

Bulgular: Normal bireylerin ve kontrol grubunun yaş ortalamaları 44.8±14.4 ve 54.7±8.4’dür. Diyabetik grupta yaş ortalaması 55.1±8.5 olan 10 kişi LANSS skalasında>12’nin üzerinde puan almış (14.6 ± 3.5), yaş ortalaması 55.5±8.4 olan 40 kişinin LANSS puanı 12’nin altında kalmıştır (6.8±3.4). LANSS>12 grubunda, en az bir anormallik saptanma oranı % 100 bulunmuş, en fazla anormallik ayak soğuk ağrı algısında saptanmıştır (% 70). LANSS<12 grubunda en az bir anormallik saptanma oranı % 67.5 olarak belirlenmiş ve en fazla anormallik el soğuk ağrı algısında bulunmuştur (% 45).

 

Sonuç: QST, LANSS skalası ile 12’den fazla puanı olan büyük olasılıkla nöropatik ağrı tanısı alanlarda termal algı anormalliklerinin varlığını göstermekte başarılı bulunmuştur. QST, ince lif nöropatisi ve nöropatik ağrı tanısında güvenilir ve tekrar edilebilir sonuçlar veren bir testtir. Subjektivite içermesi, periferik ve santral sebepleri ayırmadaki yetersizlikleri nedeniyle nörolojik muayene ve ileti incelemeleri ile birlikte değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017