E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Obsesif İnanışlar Ölçeği-44'ün (OİÖ-44) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği
1 Department of Psychology, Yüzüncü Yıl University Faculty of Arts, Van, Turkey  
2 Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Konya, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 216-222
DOI: 10.4274/npa.5454
613 kez okundu, 281 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Obsesif inançlar Ölçeği-44 (OİÖ-44), OKB, geçerlik, güvenirlik
Özet

Amaç: Obsesif kompulsif bozukluğun (OKB) etiyolojisinde ve süreğenliğinde bilişsel faktörler merkezde yer almaktadır. Bu çalışmada OİÖ-44’un Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Türk örnekleminde OİÖ-44’ün orijinal faktör yapısı ve ölçme aracının OKB hastaları ve klinik olmayan bireyleri ayırt edebilme özelliğinin ayrıntılı bir değerlendirmesi yapılmıştır.

 

Yöntem: Çalışmanın verileri 175 sağlıklı birey ve Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi psikiyatri kliniğine başvuran 62 OKB hastasından elde edildi. Çalışmaya katılan kişilere SCID-I, Obsesif İnançlar Ölçeği-44 (OİÖ-44), Padua Envanteri (PE-41), Yale-Brown Obsesyon Kompülsiyon Ölçeği (YBOKÖ), Üst Biliş Ölçeği – 30 (ÜBÖ-30), Düşünce Eylem Kaynaşması Ölçeği (DEKÖ), Beyaz Ayı Supresyon Envanteri (BASE), Dini Kaygılar Ölçeği (DKÖ), Penn State Endişe Ölçeği (PSEÖ) ve Beck Depresyon Envanteri (BDE) uygulanmıştır. OBQ-44 toplam ve alt ölçekleri için geçerlik ve güvenirlik düzeylerini gösteren istatistikler hesaplanmıştır.

 

Bulgular: Doğrulayıcı faktör analizi kullanılarak test edilen üç faktörlü orijinal yapının çalışmanın verilerle (VERILERIYLE?)uyumu yüksek bulunmuştur. OKB hastaları sağlıklı kontrollere göre önemli düzeyde daha yüksek ÖİÖ-44 puanları bildirmiştir. OİÖ-44 puanları ve diğer ölçekler arasında genel olarak önemli bağıntı düzeyleri elde edilmiştir. OİÖ-44 için iç turtalılık katsayısı a0,95 ve 30 günlük test tekrar test korelasyonu r=0.79’dur.

 

Sonuç: OİÖ-44’ün Türkçe formu klinik ve klinik olmayan Türk örnekleminde yeterli geçerlilik ve güvenilirliğe sahip bir ölçme aracıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017