E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Bakırköy Kronik Ruhsal Hasta Rehabilitasyon Formu'nun Yapılandırılması
1 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 183-195
DOI: 10.4274/npa.5403
484 kez okundu, 246 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Psikiyatri, rehabilitasyon, psikoz,şizofreni, iki uçlu mizaç bozukluğu
Özet

Amaç: Kronik ruhsal hastaların, sağaltımı sonrası tedaviye ve topluma uyumunun sağlanmasında rehabilitasyon önemli bir yer tutar. Bu çalışmada, kronik ruhsal hastaların rehabilitasyon ihtiyaç düzeyini belirlemek amacıyla oluşturulan formun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Çalışmaya 83 kronik ruhsal hastalığı olan kişi alındı. Form; sosyodemografik özellikleri, madde kullanımı, psikiyatrik öz ve soygeçmiş bilgilerini içeren birinci bölüm; içgörü, tedaviye uyum, kullanılan ilaçları içeren ikinci bölüm, başlangıç ve alevlenme bölümündeki öncü belirtileri ve inatçı belirtileri, günlük yaşam aktivitelerine yönelik gereksinimleri, tedavi işbirliğine yönelik gereksinimleri, sosyal etkinliklere yönelik gereksinimleri içeren ölçeklendirilmiş üçüncü bölüm ve ailenin yaşadığı zorlukları, eğitim gereksinimleri, hastaya ve hastalığa karşı tutumları ve beklentilerini içeren aileye yönelik dördüncü bölüm ve izlemin değerlendirilmesi-danışman notlarından oluşan beşinci bölümden oluşmaktadır. Ölçekle birlikte hastalara Şizofren hastalar için Yaşam Niteliği Ölçeği (ŞHYNÖ), Sosyal İşlevsellik Ölçeği (SİÖ) ve İçgörü Ölçeği (İÖ) uygulanarak Formun ölçeklendirilmiş üçüncü bölümü ile karşılaştırıldı. Bu bölümün ayırt etmedeki geçerliliğini ortaya koymak için Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği kullanılarak, remisyon ölçütlerine göre şizofren hastalar değerlendirildi. Ölçek iç tutarlılığı Cronbach alfa testi, test-retest geçerliliği Pearson korelasyon analizi ile incelenmiştir.

 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 37.5±7.44 olup, çoğunluk (%70) erkeklerden oluşmaktaydı. Çalışmaya 28 (%33.7) şizofren, 31 (%37.3) remisyonda şizofren, 12 (%14.5) BTA psikoz, 12 (%14.5) iki uçlu mizaç bozukluğu tanılı hasta alındı. Formun üçüncü bölümünün alt ölçek ve toplam ölçek puanlarının ayırt etmede özgüllük ve duyarlığı yüksek bulundu. İç tutarlılık katsayısı (Cronbach’s alpha) 0.82 saptandı. Üç ay arayla ölçülen üçüncü kısmın alt ölçeklerinin test-retest güvenilirliği yüksek ilişkili idi.

 

Sonuç: Kronik psikiyatrik hasta Rehabilitasyon formunun üçüncü bölümü geçerli ve güvenilir bulundu.  Ülkemiz koşullarında kronik psikiyatrik hastalara rehabilitasyon veren kurumlar yok denecek kadar az olmakla birlikte bu hastaların değerlendirilmesini sağlayan ve temel özelliklerini belirleyen ölçek veya form da bulunmamaktadır. Klinik deneyimlerimiz ve ihtiyaçlarımız düşünülerek Bakırköy Kronik Ruhsal Hasta Rehabilitasyon Formu geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017