E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Ebeveyn Değerlendirmesine Dayalı, Serebral Palsili Çocuklarda Yaşam Kalitesi: Bir Ön Çalışma
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 127-132
DOI: 10.4274/npa.5304
497 kez okundu, 258 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, yaşam kalitesi, çocuk, ebeveyn bildirimi
Özet

Amaç: Serebral palsi (SP) çocukluk çağında ciddi motor fonksiyon kaybına en sık yol açan hastalık olup, yaşam kalitesine etkisi sınırlı çalışılmış bir alandır. Bu çalışmanın amacı SP’li çocukların yaşam kaliteleri ve yaşam kalitelerini etkileyen faktörleri ebeveyn formu kullanılarak araştırmaktır. Yaşam Kalitesi (YK) ölçümünde Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ) Türkçe versiyonu kullanılmıştır.

 

Yöntemler: Çalışma örneklemi Haziran 2008- Aralık 2008 tarihleri arasında Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran ve SP tanısı konulan 37 olgudan oluşmaktadır. Birincil bakım veren ebeveynden çocuğa ait tıbbi ve gelişimsel öykü alınarak, ÇİYKÖ ebeveyn formunu, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeğini (BAÖ) işaretlemesi istenmiştir.

 

Bulgular: Çalışmaya katılan SP’li çocukların yaş ortalaması 5.3±3.3 yıl, birincil bakım veren ebeveynlerin yaş ortalaması 29.5±4.9 yıldır. ÇİYKÖ puanlarına çeşitli faktörlerin etkisi değerlendirildiğinde Fiziksel Sağlık Toplam Puanı (FSTP), Psikososyal Sağlık Toplam Puanı (PSTP) ve Ölçek Toplam Puanı (ÖTP) ile sadece ebeveyn depresyon ve anksiyete ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı, negatif doğrusal korelasyon saptanmıştır.

 

Sonuç: Çalışma sonuçları SP’li çocukların yaşam kalitelerinin birincil bakım veren kişinin ruhsal süreçlerinden etkilendiğini göstermektedir, diğer değişkenler ile ÇİYKÖ puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunamamıştır. Bu sonucun genellenebilmesi için gelecekte yapılacak geniş örneklemli ve farklı sosyoekonomik düzeyleri içeren çalışmalara gereksinim bulunmaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017