E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
İkiuçlu Bozuklukta CinsiyetlerArası Genetik Bir Farklılık: Triptofan Hidroksilaz Gen Polimorfizmi
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 96-100
DOI: 10.4274/npa.5326
367 kez okundu, 169 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: İkiuçlu bozukluk, triptofan hidroksilaz, genetik, cinsiyet
Özet

Amaç: Triptofan hidroksilaz (TPH 1) gen polimorfizminin bazı psikiyatrik bozukluklarla ilişkili olduğunun iddia edilmesi ve serotoninin üretiminde önemli bir rolü olan TPH 1 geninin beyne ve beyindeki nörotransmitter monoaminlere etkisi ve ikiuçlu hastalarda BOS serotonin düzeyi ile ilgili çalışmalar göz önüne alarak, Türk ikiuçlu hastalarda ve sağlıklı kontrol örneklerinde daha önce çalışılmamış bulunan TPH 1 geni 218 A>C (rs1800532) polimorfizmini; A/A, A/C ve C/C genotiplerinin sıklık ve dağılımını araştırmayı amaçladık.

 

Yöntemler: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Duygudurum Bozuklukları Birimi’ne tedavi amacıyla başvuran hastalardan ve DSM-IV tanı ölçütlerine göre ikiuçlu bozukluk tanısı alan toplam 116 erişkin hasta ile çalışmanın yapıldığı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi çalışanlarından psikiyatrik açıdan sağlıklı olan gönüllüler arasından 150 kişi kontrol grubu olarak alınmıştır.

 

Bulgular: Kadın hastalarda A/A genotipi kadın kontrol vakalarına göre daha yüksek oranda görüldü. Hasta ve kontrol grubu arasında yaş ve cinsiyet dağılımı bakımından anlamlı farklılık bulunamadı. Hasta ve kontrol gruplarında A/A, A/C ve C/C genotipleri benzer oranlarda dağılmaktaydı.

 

Sonuç: TPH 1 geni 218 A>C polimorfizmi dağılımının hasta olan ve olmayan kadınlar arasında anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. Bu bulgu ikiuçlu bozukluğun erkek ve kadınlarda farklı seyretmesinin olası nedenlerinden biri olarak yorumlanabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017