E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Demans Hastalarında Üç FarklıSaat Çizme Testinin Türkçe Uyarlamalarının PsikometrikÖzellikleri
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 91-95
DOI: 10.4274/npa.5340
695 kez okundu, 300 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Saat çizme, demans, geçerlik, güvenirlik
Özet

Amaç: Saat Çizme Testi (SÇT) birçok nöropsikolojik bileşeni değerlendiren ve demans taramasında yaygın olarak kullanılan pratik bir araçtır. SÇT için birçok farklı uygulama ve puanlama yöntemi önerilmiştir. Ancak, henüz tek bir yöntem üzerinde görüş birliğine varılamamıştır. Bu çalışmada, en sık kullanılan üç SÇT’nin (Shulman, Sunderland ve Watson) Türkçe uyarlamalarının psikometrik özelliklerinin araştırılması ve demans tanısını yordama güçleri bakımından birbirleri ve Standardize Mini Mental Test (SMMT) ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Çalışmaya bir üniversite hastanesinin Geropsikiyatri polikliniğine başvuran ve demans tanısı alan yaşlı hastalar (n=65) ile Geriatri polikliniğine başvuran ve demansı olmayan yaşlılar (n=112) alınmıştır. Katılımcılara SMMT ve SÇT uygulanmıştır. SÇT’de daire üzerine saatin rakamları ve kollarını saat 11’i 10 geçeyi gösterecek biçimde çizmeleri istenmiştir. SÇT’ler tanıya kör iki değerlendirici tarafından Shulman, Sunderland ve Watson SÇT puanlama yönergelerine göre puanlanmıştır. SÇT’lerin ayırdedici geçerliği, aynılık geçerliği, değerlendiriciler arası güvenirliği değerlendirilmiştir. Ayrıca ROC analizi ile kesme puanları, duyarlık ve özgüllük değerleri hesaplanmış, ROC eğrileri altında kalan alanlar karşılaştırılmıştır.

 

Bulgular: Demans ve kontrol grubu arasında SÇT puanları açısından anlamlı fark bulunmuştur. SÇT ile SMMT puanları arasında anlamlı korrelasyon saptanmıştır. Üç SÇT’nin de demans tanısında duyarlılıklarının yüksek olduğu, Watson SÇT’nin özgüllüğünün düşük olduğu görülmüştür. SMMT için ROC eğrisi altında kalan alanın SÇT’lere göre daha fazla, Watson SÇT için ise eğri altında kalan alanın diğer SÇT’lere göre daha düşük olduğu saptanmıştır. SMMT ile Shulman/Sunderland SÇT’ler beraber kullanıldığında duyarlılığın %100’e çıktığı bulunmuştur.

 

Sonuç: Her üç SÇT’nin Türkçe versiyonları demans riskini belirlemede tarama aracı olarak kullanılabilir. Shulman veya Sunderland yöntemleri özgüllükleri ve yordama güçleri daha fazla olduğundan, Watson SÇT’ye tercih edilebilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017