E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Erken Dönem Relapsing-RemittingMultipl Skleroz Hastalarında Bilişsel İşlev Bozuklukları
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 88-90
DOI: 10.4274/npa.5416
570 kez okundu, 144 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, bilişsel bozukluk
Özet

Amaç: Bilişsel bozukluk multipl skleroz hastalığının her döneminde ve her tipinde ortaya çıkmaktadır. Relapsing-remitting multipl skleroz (RRMS) hastalarında bilişsel işlev bozukluk oranları ve özelliklerini araştıran çalışmalarda %32 ile %70 arasında değişen sonuçlar saptanmıştır. Sonuçlar arasındaki bu büyük fark her çalışmada farklı test ve hasta grubunun kullanılmış olmasına bağlanmaktadır. Bizim bu çalışmadaki amacımız ülkemizde yaygın olarak kullanılmakta olan nöropsikolojik testlerle erken dönem RRMS hastalarında bilişsel etkilenme sıklığı ve özelliklerini araştırmaktır.

 

Yöntemler: Çalışmaya RRMS tanısıyla izlenmekte olan, hastalık süresi 5 yıl ve altındaki hastalar alınmıştır. Tüm hastaların klinik ve demografik özellikleri kaydedilmiştir. Hastalara önce Hamilton Depresyon Ölçeği (HDÖ) verilmiş ve buna göre depresyon saptanmamış olan hastalara sırasıyla Standardize Mini Mental Test (SMMT), Frenchay Afazi Tarama Testi (FATT) ve Alzheimer Hastalığını Değerlendirme Skalası-Kognitif Alt Skoru (ADAS-cog) testleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Kırk bir (%61.2) kadın ve 26 (%38.8) erkek hasta olmak üzere çalışmaya toplam 67 RRMS hastası alınmıştır. HDÖ uygulamasında 17 (%23.4) hastada depresyon saptanmıştır. Depresyonu olmayan 50 hastaya uygulanan SMMT sonucuna göre 7 (%14) hastada, ADAS-cog değerlendirmesine göre 22 (%44) hastada bilişsel bozukluk saptanmıştır. FATT uygulaması sonucu 1 (%2) hastada afazi saptanmıştır. Bilişsel işlevler ile klinik özellikler , EDSS puanları ya da kranyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’de saptanan lezyon sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

 

Sonuç: Bizim sonuçlarımıza göre erken dönem RRMS hastalarında %44 oranında bilişsel etkilenme saptanmıştır. Bilişsel işlevler ile klinik bulgular, EDSS ve MRG lezyon sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017