E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Majör Depresif Bozuklukta Kalıntı Belirtiler ve Bellek İşlevlerinin Depreşme Üzerine Etkisi: Kontrollü Bir İzlem Çalışması
1 Bakırköy Research and Training Hospital for Psychiatry, Neurology and Neuropsychiatry, Clinic of Psychiatry, İstanbul, Turkey  
2 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Departmanı, İzmir, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 4-8

444 kez okundu, 196 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Bellek, depresif bozukluk, kalıntı belirti, depreşme
Özet

Amaç: Bu çalışmada, Major Depresif Bozukluk (MDB) tanılı hastalarda bellek işlevlerini kontrol grubu ile karşılaştırarak değerlendirmek, bellek işlevlerinin izlemde gidişini izlemek ve kalıntı belirtilerin depreşme ile ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Çalışma, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’ne başvuran SCID (DSM IV)’e göre MDB tanısı konan 48 hasta ve 31 sağlıklı kontrol grubu ile yürütülmüştür. Çalışmanın başlangıcında hasta gruba Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D), Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği (HAM-A), UKU Yan Etki Ölçeği uygulanmış, Wechsler Bellek Skalası (WBS), Sözel Bellek Süreçleri Testi (SBST) ile bellekleri değerlendirilmiştir. Daha sonra eşdeğer doz antidepresan ilaç tedavisi uygulanmış, hastalar izlem değerlendirmelerinde 6 haftalık aralıklarla 1 yıl boyunca aynı ölçeklerle değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Hasta grubunun SBST’nin kritere ulaşma alt ölçeği puanları kontrol grubuna göre daha düşük bulunmuştur. Tedaviye yanıt elde edildiği sırada uygulanan WBS’nin 3 alt ölçeğinde tedavi öncesi değerlere göre anlamlı düzeyde artma saptanmıştır. Düzelme gösteren hastaların 6’sında izlemde depreşme görülmüştür. Depreşme olan ve olmayan iki grupta bellek işlevleri bakımından anlamlı farklılık saptanmamıştır. En sık görülen kalıntı belirtiler, sıklık sırasına göre ‘somatik anksiyete’, ’genital semptomlar’ ‘depresif ruhsal durum’ ve ‘gece başlangıcında uykusuzluk’tur. Kalıntı belirti olarak genital belirtileri olan hastaların olmayanlara göre izlemde depreşme riskinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

 

Sonuç: Tedaviye yanıt döneminde bazı bellek işlevlerindeki düzelme, depresyonun düzelmesi ile ilişkili olabilir, ancak çalışmamızda bu ilişki açıklık kazanmamıştır. Bellek ve kalıntı belirtilerle depreşme arasındaki ilişki konusunda çalışmamızda elde edilen sonuçlar, özellikle depreşme görülen grubun sayısı göz önüne alınarak yorumlanmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017