E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Parkinson Hastalarında Ev Programı Egzersizlerinin Denge ve Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkisi
1 Dokuz Eylül University School of Medicine, Department of Neurology, İzmir, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 53-57

569 kez okundu, 612 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, egzersiz, fizyoterapi
Özet

Amaç: Çalışmamızın amacı Parkinson hastalarında ev programı olarak verilen denge, postural kontrol, koordinasyon ve kuvvetlendirmeye yönelik egzersiz programının hastaların denge yetenekleri ve fonksiyonel kapasiteleri üzerine olan etkilerini incelemektir.

 

Yöntemler: Çalışmaya daha önce egzersiz eğitimi verilmemiş idyopatik Parkinson hastaları alındı. Egzersiz programı, hastalığın şiddetine uygun olarak seçilmiş germe, kuvvetlendirme, koordinasyon ve denge egzersizlerini içermekteydi. Egzersizler fizyoterapist tarafından hastalara öğretildi ve ayrıca resimli ve açıklamalı olarak ev programı şeklinde verildi. Hastalardan egzersizleri günde 2 kez, 10 tekrarlı olarak ve 12 hafta boyunca yapmaları istendi. Hastaların egzersiz eğitimi öncesi statik-dinamik dengeleri (Berg Denge Ölçeği, Fonksiyonel uzanma testi) ve süreli yürüme, sandalyeye oturma, oturmadan ayağa kalkma aktiviteleriyle süreli performansları değerlendirildi. Hastalık evresi modifiye Hoehn-Yahr evrelemesi, hastalık şiddeti Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği (BPHDÖ) motor skoru, günlük yaşam aktiviteleri Schwab England Günlük Yaşam Etkinlikleri Ölçeği ile değerlendirildi. Tüm değerlendirmeler 12 haftalık egzersiz programından sonra tekrarlandı.

 

Bulgular: Egzersiz programını tamamlayan 29 Parkinson hastasının yaş ortalaması 68.34±8.92 yıl (51-88) ve hastalık başlangıç süresi 4.94±4.25 (1-20) yıl idi. Hastaların ev egzersiz programı sonrasında Berg Denge Ölçeği (BDÖ) skorlarında, öne ve arkaya fonksiyonel uzanma testinde anlamlı artış ve süreli performans testlerinden olan sandalyeden bir kez ayağa kalkma testinde anlamlı azalma saptandı. Schwab England Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği skorlarında anlamlı düzelme gözlendi (p<0.05).

 

Sonuç: Parkinson hastalığında ev egzersizleri hastaların denge yeteneklerini düzeltmekte ve günlük yaşam aktivitelerinde iyileşme sağlamaktadır. Bu nedenle Parkinson hastalarının tedavisinde medikal tedavilerin yanı sıra egzersiz programları da mutlaka yer almalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017