E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Uzun Süreli Metilfenidat Verilmesi Genç Sıçanların Striatumunda Lipid Peroksidasyonunu İndükler
5 GATA, Department of Biochemistry, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2009; 46: 163-168

376 kez okundu, 109 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Metilfenidat, lipit peroksidasyonu, oksidatif stres, striatum, yan etkiler
Özet

Amaç: Metilfenidat DEHB tedavisinde etkinliği gösterilmiş olan ve en sık reçete edilen psikostimulandır. Uzun süreli metilfenidat kullanımının beyin üzerine olası yan etkileri ile ilgili kaygılar bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı metilfenidatın beyin üzerine olası yan etkilerini değerlendirmek için antioksidan sistemin ve lipid peroksidasyonunun araştırılmasıdır.

 

Yöntemler: Çalışma dört-haftalık 30 erkek Wistar sıçanı üzerinde yapıldı. Sıçanlar üç gruba ayrıldı, sırasıyla ilk iki gruba 2 mg/kg (n=10) ve 10 mg/kg (n=10) metilfenidat, kontrol grubuna ise (n=10) serum fizyolojik verildi. Uygulama beş hafta boyunca, ilacın insanlara uygulama şekline uyumlu olarak gavaj ile oral yoldan ve günde iki kez yapıldı. Çalışmanın sonunda sıçanların hipokampus, serebellum, striatum ve frontal kortekslerinde süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz ve malondialdehid düzeyleri ölçüldü.

 

Bulgular: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 2 mg/kg ve 10 mg/kg dozlarında metilfenidat striatumdaki malondialdehid düzeylerini artırdı (p <0.01). 2 mg/kg metilfenidat verilen grupla karşılaştırıldığında 10 mg/kg metilfenidat verilen grupta sadece frontal kortekste süperoksit dismutaz aktivitesinde bir azalma gözlendi (p <0.05). Bununla birlikte, glutatyon peroksidaz aktivitesinde gruplar arasında bir farklılık bulunmadı.

 

Tartışma: Bu çalışma 2 mg/kg ve 10 mg/kg dozlarda metilfenidatın uzun süreli kullanımında genç sıçan beyinlerinin striatumunda lipid peroksidasyonuna neden olduğunu ileri sürmektedir. Buradan yola çıkarak olası metilfenidat kaynaklı oksidatif stresin önlenmesi için antioksidanların tedaviye eklenmesinin uygunluğunun araştırılması gerekli görünmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017