E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Kronik İmmobilizasyon Stresine Maruz Bırakılmış Sıçanlarda 7-Nitroindazolün Anksiyete ve Mekansal Bellek Üzerine Etkileri
2 Clinic of Psychiatry, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Psychiatric Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2009; 46: 157-162

430 kez okundu, 137 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Sıçan, stress, kronik immobilizasyon, bellek, anksiyete, nitrik oksin
Özet

Amaç: Çalışmamızda nöronal nitrik oksit sentaz (nNOS) enziminin seçici inhibitörü olan 7-nitroindazol’ün (7-NI) kronik immobilizasyon stresine maruz bırakılan sıçanlarda anksiyete ve bellek üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Çalışmamızda Wistar albino erkek sıçanlar kullanıldı. Deney hayvanları 3 gruba ayrıldı: 1) Kontrol grubu: Herhangi bir girişim ve madde enjeksiyonu yapılmayan, immobilizasyon stresine maruz bırakılmayan grup. 2) Yerfıstığı yağı+kronik immobilizasyon grubu: 15 gün boyunca günde 30 dakika immobilizasyon stresine maruz bırakılan ve immobilizasyon kafesine konulmadan 30 dakika önce intraperitoneal (i.p.) yoldan 0.5 ml yerfıstığı yağı uygulanan grup. 3) 7-NI+kronik immobilizasyon grubu: 15 gün boyunca günde 30 dakika immobilizasyon stresine maruz bırakılan ve immobilizasyon kafesine konulmadan 30 dakika önce i.p. yoldan 30 mg/kg 7-nitroindazol uygulanan grup. Tüm deney gruplarına açık alan testi, holeboard testi ve Morris su labirenti testi uygulandı. Sonuçlar tek yönlü varyans analizi-Tukey HSD testi ve student t testi ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Holeboard testinde, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında yerfıstığı yağı+kronik immobilizasyon grubunun immobilizasyon süresi anlamlı olarak uzadı, bakılan delik sayısı ve şahlanma sayısı anlamlı olarak azaldı. Yerfıstığı yağı+kronik immobilizasyon grubu ile 7-NI+kronik immobilizasyon grubu arasında holeboard test değerlerinde anlamlı fark gözlenmedi. Açık alan testinde gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı. Morris su labirenti testinde kontrol ve 7-NI+kronik immobilizasyon gruplarında, platforma çıkma sürelerinin bir önceki güne göre anlamlı olarak kısaldığı saptanmış, yerfıstığı yağı+kronik immobilizasyon grubunda ise bir önceki güne göre anlamlı kısalma gözlenmemiştir.

 

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları; 15 gün süresince, immobilizasyon stresinden 30 dakika önce, i.p. yoldan 30 mg/kg dozunda uygulanan 7-NI’ün anksiyete üzerine etkili olmadığını ancak kronik immobilizasyon nedeniyle bozulan mekansal belleği düzeltebildiğini göstermektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017