E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Genç Erkeklerde Aleksitimi, Saldırganlık ve Psikopati İlişkisi
5 GATA, Department of Psychiatry, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2009; 46: 135-139

906 kez okundu, 352 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Antisosyal kişilik bozukluğu, aleksitimi, saldırganlık, psikopati, gözden geçirilmiş psikopati kontrol listesi
Özet

Amaç: Aleksitimi, saldırganlık ve psikopati antisosyal kişilik bozukluğu (ASKB) bulunan bireylerde sıklıkla bir arada bulunmaktadır. Bu çalışmada ASKB tanısı konan genç erkeklerdeki aleksitimik özellikler, saldırganlık ve psikopati düzeylerinin belirlenmesi ile aleksitimi, saldırganlık ve psikopati arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

 

Yöntemler: ASKB tanısı DSM-III-R Eksen-II Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme formu (SCID-II) ile konulmuştur. Antisosyal kişilik bozukluğu tanısı konan 121 erkek olgu ve tıbbi veya psikiyatrik başka bir bozukluğu olmayan 72 erkek olgu “Gözden Geçirilmiş Hare Psikopati Kontrol Listesi”, “20 maddelik Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20)”, “Saldırganlık Ölçeği” ve klinik-sosyodemografik özellikleri sorgulayan “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılarak karşılaştırılmıştır.

 

Bulgular: ASKB grubunda sağlıklı kontrol grubuna göre daha yüksek aleksitimi, saldırganlık ve psikopati puanları saptanmıştır. Psikopati ile sözel-fiziksel saldırganlık puanları ve aleksitimi ile saldırganlık puanları arasında pozitif ilişki bulunmasına karşın psikopati ve aleksitimik özellikler arasında bir ilişki saptanmamıştır.

 

Sonuç: ASKB tanısı almış bireylerdeki psikopati, aleksitimi ve saldırganlık oranlarının sağlıklı kontrollere göre oldukça yüksek olması önceki çalışma sonuçlarıyla örtüşmektedir. Aleksitimi ve psikopati uzun süredir birbiriyle ilişkilendirilmesine karşın, iki yapı arasındaki bu ilişkinin belirsizliği halen devam etmektedir. Ayrıca çalışma örneklemini oluşturan ASKB olan bireylerin konuyla ilgili çoğu tıbbi literatürün aksine hapishane populasyonundan oluşmaması bu çalışmanın, toplumumuzdaki ASKB’li genç erkeklerin klinik özelliklerini yansıtan kısmi fakat önemli bir epidemiyolojik değeri olduğuna inanmaktayız.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017