E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Epilepsi Hastalarında Yaşam Kalitesi, Depresyon, Anksiyete ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek
3 Department of Neurology, Gaziantep University Faculty of Medicine, Gaziantep, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2009; 46: 91-97

495 kez okundu, 261 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, depresyon, anksiyete, sosyal destek, yaşam kalitesi
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, epilepsi hastalarının yaşam kalitesi, depresyon, anksiyete ve çok boyutlu algılanan sosyal destek düzeylerini değerlendirmek ve bunları etkileyen faktörleri belirlemektir.

 

Yöntem: Bir nörolog tarafından epilepsi hastalığına dair bilgileri içeren standart bir soru formu 139 epilepsi hastasına dolduruldu. SF-36 yaşam kalitesi ölçeği, Beck depresyon, Beck anksiyete ve çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği (ÇBASDÖ) hem hasta, hem de 143 kişiden oluşan kontrol grubuna uygulandı.

 

Bulgular: Epilepsi grubunda kontrol grubuna oranla depresyon, anksiyete değerleri yüksek, ÇBASDÖ arkadaş boyutu değerleri düşük, SF-36 testinde ise “ağrı” alt boyutu dışında tüm değerler düşük bulundu (p<0.001 ve p<0.05). Cinsiyet, evlilik, eğitim, bir işte çalışma, ekonomik durum, nöbet sıklığı, nöbet tipi, nöbet zamanı ve kullanılan antiepileptiklerin sayısının bu testlerin bir veya daha fazla alt boyutunu etkilediği belirlendi. Çoklu antiepileptik kullanımı ve sık nöbet (ayda >1) yaşam kalitesini en çok etkileyen faktörler olarak gözlendi. Fiziksel duruma bağlı rol kısıtlılığı ve mental sağlık yaşam kalitesi ölçeğinin en fazla etkilenen boyutları idi. Nöbet tipleri içerisinde, kompleks parsiyel sekonder jeneralize nöbetler yaşam kalitesi, depresyon ve anksiyete ile ilişkili saptandı.

 

Sonuç: Bu çalışma sonuçları epilepsi hastalarında depresyon ve anksiyete düzeylerinin yüksek, arkadaş desteğinin yetersiz olduğunu ve yaşam kalitelerinin oldukça etkilendiğini göstermiştir. Ayrıca daha az ilaç kullanarak sağlanacak nöbet kontrolünün yaşam kalitesini arttırıcı en önemli faktör olduğu sonucuna varılmıştır. Epilepsi hastalarının yaşam kalitelerinin ölçülmesi hem hastalığı daha iyi tanımamıza yardım edecek, hem de tedavi yanıtlarının daha iyi değerlendirilmesini sağlayacaktır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017