E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
İdyopatik Servikal Distonili Hastalarda Botulinum Toksini Uygulanmasından Önce ve Sonra Kas Aktivasyon Paterninde Görülen Değişimlerin İncelenmesi
1 Department of Neurology, Bezmialem Vakif University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2009; 46: 39-43

363 kez okundu, 200 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Servikal distoni, elektromiyografi, botulinum toksini, kas aktivasyon paterni
Özet

Amaç: Daha önce Botulinum Toksini (BT) uygulaması yapılmamış Servikal Distoni (SD)’li hastalarda enjeksiyon öncesi ve sonrası EMG ile servikal bölge kaslarındaki aktivasyonu değerlendirmek ve hastalığın seyri esnasında diğer kaslarda oluşabilecek distoninin yayılım özelliklerini incelemek amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Çalışmaya daha önce BT enjeksiyonu yapılmamış, yeni tanı konan idyopatik SD’li 9 hasta alındı. Hastaların çalışmaya alınmasından itibaren 6 haftada bir, enjeksiyon öncesi ve sonrası olmak üzere, klinik (Toronto Western Spazmodik Tortikolis Değerlendirme Skalası [TWSTRS]), ve elektrofizyolojik [4 çift kas (sternokleidomastoid (SCM), splenius kapitis (SC), trapez (TRA), levator skapula (LS)) üzerinde, her hasta için toplam 8 seans EMG] değerlendirme yapıldı. 12 haftada bir BT enjeksiyonu uygulandı (toplam 4 kez).

 

Bulgular: Kasların 1 yıllık izlemi sonunda yapılan karşılaştırmalı değerlendirmelerinde, biyoelektriksel faaliyette kalıcı bir değişiklik saptanmadı. Hastaların %88.8’i subjektif iyileşme gösterdi. Klinik skalada (TWSTRS) ortalama %13.36 oranında iyileşme görüldü. Subjektif yarar ile klinik skala değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon saptandı.

 

Sonuç: Çalışmamız SD’li hastalarda BT enjeksiyonlarından sonra kas aktivasyon paternindeki değişimin çok sayıda seri EMG’lerle incelendiği, literatürdeki ilk çalışma olma özelliğine sahiptir. Kas aktivitesinde kalıcı değişiklikten söz etmek için bir yıllık izlem süresinin kısa olduğu düşünülebilir. Matematiksel değerlendirmelerin yanında klinik tecrübe ve gözlemlerin çok önemli olduğu, hastaların bildirdiği subjektif yararın da oldukça anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017