E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Gebelikte Sosyodemografik Değişkenlerin Kaygı ve Depresyon Düzeyleriyle İlişkisi
Arch Neuropsychiatry 2008; 45: 85-91

443 kez okundu, 150 kez indirildi

Özet

Amaç: Gebelik kadının yaşamında birçok biyolojik ve psikososyal değişikliklerin olduğu bir dönemdir ve depresyon ve kaygı için önemli risk etkenlerini içerir. Biz bu çalışmamızda gebelikte sosyodemografik özelliklerin depresyon ve kaygı düzeyleri ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.
 

Yöntem: Araştırma Sağlık Bakanlığı’na bağlı Malatya Devlet Hastanesi Gebe Polikliniğine 20 Ekim 2005 ve 20 Ocak 2006 tarihleri arasında başvuran, 36 hafta ve üzerinde olan 104 gebe ile yapılmıştır. Değerlendirmede Gebe Bilgi Formu (GBF), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Durumluk Kaygı Ölçeği (DKÖ), Sürekli Kaygı Ölçeği (SKÖ) kullanılmıştır.
 

Bulgular: Gebelerin ortalama yaşı 27.02±5.61’dir. BDÖ puan ortalaması 20.91± 8.52 olarak bulundu ve bu ölçeğe göre %42.3 gebe hafif, %39.4 gebe orta ve %18.3 gebe şiddetli düzeyde depresif belirtiye sahipti. DKÖ puan ortalaması 40.10±4.24 idi ve %17.3 kaygı taşımayan, %47.1 hafif kaygı ve %35.6 yüksek kaygı taşıyan gebe vardı. SKÖ puan ortalaması ise 48.94±4.26 idi ve bu ölçeğe göre ise %9.6 hafif ve %90.4 yüksek düzeyde kaygı taşıyan gebe vardı. BDÖ puanı ile eğitim seviyesi arasında negatif, evlilik süresi ile pozitif bir bağıntı vardı. Geniş ailede yaşayanların ve ilk gebeliği olanların BDÖ puanları daha düşüktü (p<0.05). İlk gebeliğinde olanların DKÖ puanı daha yüksekti ve geniş ailede yaşayanların DKÖ puanı daha yüksekti (p<0.05).
 

Tartışma: Gebelerde önemli düzeyde kaygı ve depresyon belirtisi mevcuttu ve bunlar bazı sosyodemografik değişkenlerle ilişkili idi. Bir gebenin tıbbi değerlendirmesi yapılırken fiziksel değerlendirme ile beraber psikiyatrik ve sosyodemografik özelliklerin de göz önüne alınması ve bütüncül bir yaklaşım gereklidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017