E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Multipl Sklerozlu Hastalarda Majör Depresyon ve Yaşam Kalitesi İlişkisi
Arch Neuropsychiatry 2008; 45: 28-31

314 kez okundu, 121 kez indirildi

Özet

Amaç: Bu çalışmada majör depresyonun multipl sklerozlu (MS) hastalarda yaşam kalitesi üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Çalışma örneklemi ruhsal bozukluklar içerisinden sadece majör depresyonu olan (s=20), herhangi bir ruhsal bozukluğu olmayan (s=20) MS hastaları ile herhangi bir ruhsal bozukluğu olmayan sağlıklı bireylerden (kontrol grubu, s=20) oluşturuldu. Psikiyatrik bozukluklar DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I) ile saptandı. Katılımcıların yaşam kalitesi düzeylerini değerlendirmek için Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu (WHOQOL-BREF) uygulandı. MS’in neden olduğu özürlülük derecesini belirlemek için Genişletilmiş Özürlülük Durum Skalası (EDSS) kullanıldı.

 

Bulgular: Gruplar sosyodemografik özellikler yönünden türdeş bulundu. Herhangi bir ruhsal bozukluğu olmayan MS hastalarında WHOQOL-BREF’in fiziksel sağlık alt puanı, kontrol grubundan anlamlı derecede düşüktü. WHOQOL-BREF’in diğer alt alan puanları yönünden bu iki grup arasında anlamlı fark yoktu. Herhangi bir ruhsal bozukluğu olmayanlara göre, majör depresyonu olan MS hastalarında WHOQOL-BREF’in tüm alt puanları anlamlı derecede düşük bulundu. WHOQOL-BREF puanları ile EDSS puanı, yaş ve hastalık süresi arasında anlamlı bir bağıntı bulunmadı.

 

Sonuç: Bu çalışma bulguları, MS’li hastaların yaşam kalitesinin belirlenmesinde MS’in kendisine ek olarak eşlik eden majör depresyonun da önemli bir etken olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017