E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Psikiyatri Birimine Gönderilen Olguların İncelenmesi
Arch Neuropsychiatry 2007; 44: 86-90

298 kez okundu, 248 kez indirildi

Özet

Amaç: Ülkemizde psikiyatri polikliniğine başvuran adli olguların tanı dağılımı ve suç ilişkisi ile ilgili yeterli sayıda yayın bulunmadığı gözlenmektedir. Bu çalışmada mahkemeler tarafından hastanemize gönderilen adli psikiyatri olgularının tanı dağılımları, sosyodemografik özellikleri ve bunların suç tipi ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntem: 1 Ocak 2004-31 Aralık 2006 yılları arasında hastanemize ilgili mahkemeler tarafından gönderilen 314 olgunun tıbbi dosya ve raporları geriye dönük olarak incelenmiştir. Olguların geçmişte DSM-IV tanı ölçütlerine göre konulmuş olan tanıları sınıflandırılmış ve sosyodemografik veriler ile SPSS 10,0 programında istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: %74,2’si (n=233) erkek, %25,8’i (n=81) kadın olmak üzere 314 olgu değerlendirilmiştir. Olguların yaş ortalaması 36.89±15.85’dir. Olguların %52,2’sinin (n=164) ceza hukuku, %47,8’i (n=150) medeni hukuk kapsamında incelenmesi istenen olgulardı. %35,4’ü (n=111) madde kullanımının iptila düzeyinde olup olmadığının değerlendirilmesi, %14,3’ü (n=45) TCK 32. maddeleri gereği ceza ehliyetlerinin saptanması amacıyla gönderilmiştir.

 

Tartışma: 2001–2004 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi psikiyatri polikliniğine civardaki mahkemeler tarafından 100 olgu gönderilmiş iken bu sayının 2004–2006 yılları arasında 314’e çıktığı ayrıca medeni hukuk kapsamındaki olguların sayısının da arttığı ve olguların geçmiş yıllara oranla çeşitlilik gösterdiği dikkati çekmektedir. Psikiyatrik hastalıklar ile suç ilişkisi, neden olduğu toplumsal, ekonomik ve tıbbi sorunlar nedeniyle ciddi bir biçimde araştırılması ve önlemeye yönelik girişimlerin yapılması gereken bir durumdur. Gelişmiş ülkelerde bu konuda çok sayıda araştırma yapılmasına rağmen bu sorun ülkemizde yeterince ilgi görmemektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017