E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Orta Serebral Arter İnfarktlarında Fibrinojen Değerleri ile İnfarkt Büyüklüğünün İliºkisi
Arch Neuropsychiatry 2004; 41: 21-24

307 kez okundu, 229 kez indirildi

Özet

Amaç: Bu çalışmada orta serebral arter infarktlarında fibrinojen değerlerindeki artışla infarkt büyüklüğü arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Retrospektif olarak yapılan bu çalışmada ªişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği’nde 2000-2002 yılları arasında yatarak tedavi gören, nörolojik muayene, bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile orta serebral arter infarktı (OSA) tanısı alan 80 hasta değerlendirilmiştir. Hastalar 40 total, 40 parsiyel OSA infarktı olarak gruplandırılmıştır. Polikliniğimize başağrısı yakınması ile başvuran, serebrovasküler hastalığı (SVH) olmayan, yaşça uyumlu 24 hasta kontrol grubu olarak alınmıştır. Çalışmaya alınan tüm hastalara nörolojik muayene ve ilk 48 saat içinde BBT/MRG yapılmıştır. İlk 12 saat içerisinde fibrinojen düzeyleri Multifibrin-U kiti ile ölçülmüştür. Kontrol grubunun fibrinojen değerleri ile tüm hastaların fibrinojen değerleri ve her iki gruptaki olguların kendi aralarında fibrinojen değerleri Student’s T Test ile karşılaştırılmıştır.

 

Bulgular: Hasta grubunda ilk 12 saat içinde ölçülen fibrinojen değerleri kontrollere göre yüksek bulunmuş ve istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.001). Total ve parsiyel OSA infarktı bulunan hastalar fibrinojen değerleri açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p=0.575).

 

Sonuçlar: Fibrinojen akut faz reaktanı olarak akut SVH’larda yükselmektedir. Bu çalışma, fibrinojenin akut faz reaktanı olarak OSA infarktı olan hastalarda yükseldiğini ancak bu yüksekliğin serebral doku hasarının büyüklüğünü tahmin etmede kullanılabilecek bir parametre olmadığını düşündürmüştür.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017