E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Epilepsi Damgalanma Ölçeği’nin Türkçe Formu’nun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
1 Clinic of Neurology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Clinic of Neurology, Yedikule Chest Diseases Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 295-300
DOI: 10.5152/npa.2016.12673
0 kez okundu, 1 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Damgalanma, epilepsi, önyargı
Özet

Amaç: Brezilya’da geliştirilen Epilepsi Damgalanma Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerliliğinin araştırılarak sonuçlarının sunulması amaçlandı.

 

Yöntem: Epilepsi Damgalanma Ölçeği’nin Türkçe Formu 33 epilepsili hasta, 25 hasta yakını ve 23 sağlıklı gönüllüde tamamlandı. Tüm gruplardaki katılımcılara ayrı bir odada yalnız olarak açıklama yapıldıktan sonra ölçekteki sorular okundu ve kendilerinin en uygun buldukları seçeneği işaretlemesi istendi. Ayrıca hasta grubuna Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Hamilton Anksiyete Ölçeği (HAÖ), Short Form-36 (SF-36) Ölçeği uygulandı.

 

Bulgular: Seksenbir denek çalışmaya alındı. Damgalanma ölçeğinin iç tutarlılığını gösteren α Cronbah’ katsayısı hasta grubunda 0.785, hasta yakını grubunda 0.733 ve sağlıklı control grubunda 0.798 bulundu. Ortalama damgalanma ölçek skoru (0=damgalanma yok ve 100=maksimum damgalanmayı gösterir) hasta grubunda 57, hasta yakını grubunda 66 ve sağlıklı kontrol grubunda 65 idi.  Her üç grupta da damgalanma ölçeği skorları epilepsili hastaların dışlandığını düşünenlerde düşünmeyenlere kıyasla yüksek saptandı. BDÖ ve kötü fonksiyonellik ile damgalanma ölçeği arasında güçlü bir korelasyon saptanırken HAÖ, epilepsi başlama yaşı, epilepsi süresi, eğitim düzeyi ve sosyal sınıf arasında bir korelasyon saptanmadı.

 

 

Sonuç: Epilepsi damgalanma ölçeğinin tatminkar bir seviyede geçerliliği ve yüksek iç tutarlılığı vardır. Önyargı ve ayrımcılık epilepsili hastaları ve ailelerini nöbetlerden daha fazla olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Bu sorunun farkına varılması, neden olabilecek psikososyal sorunların giderilmesi epilepsili hastaların yaşam kalitelerinin arttırılması açısından gereklidir, bu amaçla epilepside damgalanmanın olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla epilepside damgalanma ölçeği kültürler arası araştırmalarda, sosyal ve medya kampanyalarında kullanılabilir. 

 

 

Cite this article as: Kuloğlu Pazarcı N, Parasız Yükselen N, Aydın Ş, Ünlüsoy Acar Z, Necioğlu Örken D. Validation and Reliability Study of the Turkish Version of the Stigma Scale of Epilepsy. Arch Neuropsychiatry 2017; 54:295-300.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017