E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Multipl Skleroz Hastalarında D Tipi Kişiliğin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
1 Department of Neurology, Süleyman Demirel University School of Medicine, Isparta, Turkey  
2 Department of Psychiatry, Süleyman Demirel University School of Medicine, Isparta, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 272-276
DOI: 10.5152/npa.2016.12764
104 kez okundu, 35 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Multipl sklerozis, kişilik, D tipi kişilik, yaşam kalitesi
Özet

Amaç: Birçok hastalıkta D tipi kişilik özelliklerinin varlığı kötü klinik sonucun ve yaşam kalitesinin önemli bir belirteci olarak bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Multipl Skleroz (MS) hastalarında, D tipi kişilik varlığı ile klinik durum arasındaki ilişkinin ve D tipi kişiliğin yaşam kalitesi üzerine etkisinin incelenmesidir.

 

Yöntem: Çalışmaya 74 MS hastası dahil edildi. Hastaların klinik bilgileri kaydedildi. Dizabilite, Genişletilmiş Özürlülük Durumu Ölçeği (EDSS) skoru ile değerlendirildi. Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), 14 maddeli D Tipi Kişilik Ölçeği (DS-14) ve Kısa Form-36 (SF-36) Yaşam Kalitesi Ölçeği skorları kaydedildi.

 

Bulgular: D tipi kişiliği olan MS hastalarında BDÖ ve BAÖ skorları olmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek ve SF-36 mental bölümü skoru istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük saptandı (p<0,001, p=0,001, p<0,001). Toplam DS-14 puanı ile EDSS, BDÖ ve BAÖ skorları arasında anlamlı pozitif ve SF-36 mental bölümü puanı arasında anlamlı negatif ilişki bulundu (p=0,02, p<0,001, p<0,001, p<0,001). Lineer regresyon analizinde D tipi kişiliğin SF-36 mental bileşeni üzerine bağımsız etkisi olduğu saptandı (p<0.001). 

 

 

Sonuç: Sonuç olarak, MS hastalarında D tipi kişilik özelliklerinin varlığı yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. MS hastalarının kısa ve geçerli bir ölçek olan DS-14 ile değerlendirilmesi klinik pratikte faydalı olabilir. 

 

Cite this article as: Demirci S, Demirci K, Demirci S. The Effect of Type D Personality on Quality of Life in Patients with Multiple Sclerosis. Arch Neuropsychiatry 2017; 54:272-276.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017