E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Duygudurum Bozuklukları Tedavisinde Elektrokonvülzif Tedavi; Bir Yıllık İzlem
1 Department of Psychiatry, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 196-201
DOI: 10.5152/npa.2016.14845
96 kez okundu, 48 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Elektrokonvülzif tedavi, duygudurum bozukluğu, relaps, remisyon, majör depresyon
Özet

Amaç: Elektrokonvülzif  tedavi (EKT)’nin duygudurum bozuklukları tedavisinde, özellikle tedaviye dirençli hastalarda etkin olduğu bilinmektedir. Buna karşın EKT ile sağlanan remisyonun yeterince uzun olmadığı gösterilmiştir. Bu araştırmanın amacı duygudurum bozuklukları tanısı alan hastalarda EKT sonrası bir yıl süreli izlemde relaps/rekürrens oranları ve ilişkili etkenlerin incelenmesidir.

 

Yöntem: Gözlemsel bir araştırma ile unipolar depresyon ya da bipolar bozukluk depresif dönem tanısı alan ve EKT ile remisyona ulaşan hastalar en az bir yıl boyunca izlendi. İzlem süresi boyunca hastalar yapılandırılmış klinik görüşme ile değerlendirildi. Relaps/rekürrens oranları birincil, hastane yatış oranı ile öz kıyım girişimi ikincil klinik gidiş belirleyicileri olarak seçildi. Remisyonda kalan ve relaps gelişen hastalarda klinik değişkenler, EKT ve farmakolojik tedavi değişkenleri gibi faktörler karşılaştırıldı.

 

Bulgular: EKT ile remisyona ulaşmış 62 hastanın 50’si bir yıllık izlem süresini tamamladı. Otuz üç hastada (%66) relaps/rekürrens gelişti, 17 hasta (%36) remisyonu sürdürdü. Unipolar ve bipolar hastalarda relaps oranı benzerdi. EKT ortalama seans sayısı relaps gelişen bipolar hastalarda daha fazlaydı. Relaps gelişen unipolar depresyon tanılı hastalarda çoklu epizod daha sıktı. Ek psikiyatrik tanı oranı relaps gelişen unipolar depresyon ve bipolar bozukluk hastalarında daha yüksek idi. 

 

 

Sonuç: EKT ile remisyona ulaşan hastalarda, ilk bir yıldaki relaps/rekürrens oranları oldukça yüksek olarak saptanmıştır. EKT kararı relaps açısından daha riskli olan ek tanılı ve çoklu epizodu olan hastalarda dikkatle verilmelidir. Duygudurum bozukluğu tanısı olan hastalar için EKT uygulama prosedürü ve takip eden idame tedavisi (idame EKT, ilaç tedavisi ve psikoterapi) uzun dönem izlemde remisyon süresini uzatacak biçimde planlanmalıdır. 

 

Cite this article as: Çakır S,  Çağlar N. Electroconvulsive Therapy in the Treatment of Mood Disorders: One-Year Follow-up. Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 196-201.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017