E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Behçet Hastalığı ve Multipl Skleroz Hastalarında Huzursuz Bacaklar Sendromu: Sıklık, İlişkili Durumlar ve Klinik Özellikler
1 Department of Neurology, İstanbul Bilim University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Neurology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.20562
95 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Huzursuz Bacaklar Sendromu (HBS), Behçet Hastalığı (BH), Nöro-Behçet Hastalığı (NBH), Multipl Skleroz (MS)
Özet

Amaç: Behçet Hastalığı (BH) ve Multipl Skleroz (MS) hastalarında Huzursuz Bacaklar Sendromunun (HBS) prevalans ve özelliklerini araştırmak. 

 

Yöntem: Poliklinikten takipli BH ve MS hastaları ardışık olarak çalışmaya alındı. Kontrol grubuna bilinen bir periferik veya merkezi sinir sistemi bozukluğu olmayan gönüllü denekler alındı. BH grubu nörolojik tutulumu olan BH [Nöro-Behçet Hastalığı (NBH)] ve herhangi bir nörolojik tutulumu olmayan BH (diğer BH) olmak üzere iki alt gruba ayrıldı. Demografik bilgiler, öz ve soygeçmiş özellikleri toplandı ve tüm hastaların nörolojik muayeneleri yapıldı. Hastalar HBS tanı kriterlerinin varlığı açısından değerlendirildi. Huzursuz Bacaklar Sendromu Tanımlama Formu ve Uluslararası Huzursuz Bacaklar Sendromu Çalışma Grubu (UHBSÇG) Derecelendirme Ölçeği kullanılarak HBS özellikleri ve şiddeti değerlendirildi. BH ve MS hastalarının klinik ve görüntüleme bulguları tıbbi dosyalarından derlendi.

 

Bulgular: Çalışmaya toplam 96 BH (ortalama yaş 39,9±11,8 yıl; 51 erkek, 41’i NBH) ve 97 MS (ortalama yaş 34,97±4,1 yıl, 24 erkek) hastası alındı. 100 sağlıklı kontrol birey (ortalama yaş 36,18±11,10 yıl, 46 erkek) vardı. HBS, MS (%22,8) ve NBH (%22) gruplarında en sıktı ve kontrol grubuyla (%10) kıyaslandığında anlamlı fark bulundu (sırayla p değerleri 0,004 ve 0,029). Özürlülüğü daha az olan MS hastalarında HBS daha sıktı. HBS semptomlarının şiddeti MS grubunda en ağırdı. MS grubunda uyku bozukluğu oranı da yüksekti. Stres, tüm gruplarda HBS’yi kötüleştiren faktör olmakla birlikte MS grubunda en fazlaydı (p=0,011). Hem MS hem de NBH grubunda manyetik rezonans görüntülemedeki lezyonlarının dağılımı ile HBS arasında anlamlı korelasyon yoktu.

 

Sonuç: Huzursuz bacaklar sendromunun, periferik nöropatilerin tüm tipleri, miyelopati ve Parkinson Hastalığı gibi periferik ve merkezi sinir sistemini etkileyen hastalıklara eşlik edebileceği iyi bilinir. Bu çalışma, MS ve NBH’nin de HBS için bir risk faktörü oluşturduğunu ve HBS semptomların daha ağır seyretmesine neden olabileceğini göstermiştir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017