E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Kadınlarda Ev İçi Şiddet için Risk Faktörleri ve Ev İçi Şiddete Uğrayan Kadınlarda Ruhsal Bozulmanın Belirleyicileri
1 Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Adıyaman, Türkiye  
2 Bartın Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Bartın, Türkiye  
3 Tekirdağ Devlet Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniği, Tekirdağ, Türkiye  
4 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.19355
92 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Ev içi şiddet, ruhsal bozukluk, kadın
Özet

Amaç: Fiziksel şiddete uğrayan kadınların uğramayan kadınlara göre daha düşük eğitim ve gelir seviyesine sahip olduğu, daha erken yaşta ve istemedikleri kişilerle evlilikler yaptığı ve daha yüksek oranda psikiyatrik rahatsızlıkları olduğu hipotezinden yola çıkarak kadınlarda ev içi şiddet için risk faktörlerini ve ev içi şiddete uğrayan kadınlarda ruhsal bozulmanın belirleyicilerini araştırmaktır.

 

Yöntem: Adıyaman ilinde yaşayan, 18 yaş üstü evli olan 400 kadın gelişigüzel örnekleme yöntemiyle alındı. Katılımcıların sosyodemografik verileri ile fiziksel şiddete uğrama ve cinsel ilişkiye zorlanma durumları yapılandırılmış bir anket görüşmesi ile elde edildi. Kadınların depresyon düzeyleri Beck Depresyon Envanteri ve anksiyete düzeyleri Beck Anksiyete Envanteri ile incelendi. Katılımcıların intihar düşüncesinin şiddetini ölçmek için 17 maddeli İntihar Düşüncesi Ölçeği yanında intihar plan ve girişimi, düşüncesi, tehdidi ve intiharın tekrar edilebilirliğini değerlendiren 4 maddeli İntihar Davranışı Ölçeği kullanıldı.

 

Bulgular:  Kadınların % 65,5’i (n=262) şiddet görmediğini belirtirken, % 19.3’ü (n=77) sadece eşlerinden, % 5.2’i (n=21) sadece eşi dışındaki kimselerden ve % 10’u (n=40) eşi ve eşi dışındaki kimselerden fiziksel şiddet gördüklerini belirtti. Lojistik regresyon analizine göre eşlerinin çalışma durumu, eşlerinin tıbbi/psikiyatrik hastalık varlığı, kadınların ‘Bazı durumlarda erkekler eşlerini dövebilir’ görüşüne katılması ve kadınların psikiyatrik tanı varlığı kadınların eşlerinden fiziksel şiddete uğrama durumunu etkileyen faktörlerdi. Yine lojistik regresyon analizine göre kadınların eğitim düzeyi, eşlerinden fiziksel ve cinsel şiddete uğrama durumları psikiyatrik hastalık gelişmesini etkileyen faktörlerdi.

 

Sonuç: Yaptığımız araştırmada kadının şiddete bakış açısının, kadında psikiyatrik tanı varlığının, eşin çalışma durumunun, eşinde tıbbi/psikiyatrik hastalık varlığının kadınların fiziksel şiddete uğrama riskini etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca kadınların eğitim düzeyi, eşlerinden fiziksel ve cinsel şiddete uğrama durumları psikiyatrik hastalık gelişmesini yordayan faktörlerdir. Fiziksel şiddeti ve buna bağlı ortaya çıkan ruhsal bozulmaları tetikleyen unsurların bilinmesi önleyici ve sağaltım amaçlı müdahalelerin geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017