E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Sosyal Medya Bozukluğu Ölçeği’nin Ergenlerde Türkçe Uyarlaması
1 Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye  
2 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Ağrı, Türkiye  
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.19285
109 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: #Sosyal medya bozukluğu, #sosyal medya bağımlılığı, ergen, açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi
Özet

Amaç: Bu araştırmanın amacı DSM-V İnternette Oyun oynama Bozukluğu tanı kriterleri kullanılarak geliştirilen #Sosyal Medya Bozukluğu Ölçeği (#SMBÖ) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir.

 

Yöntem: #SMBÖ’nün geçerlik ve güvenirlik analizleri son bir yıldır her gün sosyal medya kullanan ve en az bir sosyal medya hesabı olan dört farklı örneklemden 553 ergen üzerinden gerçekleştirilmiştir.

 

 

Bulgular: #SMBÖ’nün yapı geçerliği Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile incelenmiştir. AFA sonucunda #SMBÖ maddelerinin öz değeri 1’in üzerinde olan tek faktör altında toplandığı görülmüştür. Bu tek faktörlü yapı toplam varyansın yaklaşık olarak yarısını açıklamaktadır. AFA sonucunda elde edilen tek faktörlü yapı iki ayrı örneklemde Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile test edilmiştir. DFA sonucunda tek faktörlü #SMBÖ modelinin her iki örneklemde de iyi uyum değerlerine sahip olduğu görülmüştür. #SMBÖ’nün ölçüt bağlantılı geçerliği sosyal medya kullanım süresi, sosyal medya hesap sayısı, öz-disiplin, dürtüsellik, pozitif duygulanım, negatif duygulanım ve sosyal bağlılık ile incelenmiştir. Analiz sonucunda #SMBÖ’nün sosyal medya kullanım süresi, sosyal medya hesap sayısı, negatif duygulanım ve dürtüsellik ile pozitif, öz-disiplin, sosyal bağlılık ve pozitif duygulanım ile negatif ilişkili olduğu görülmüştür. #SMBÖ’nün güvenirliği test- tekrar test yöntemi ve üç farklı örneklemde Cronbach’s α iç tutarlık güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Analiz sonucunda Cronbach’s α iç tutarlık güvenirlik katsayıları ve t-tekrar test güvenirlik katsayısının yeterli düzeyde olduğu görülmüştür. #SMBÖ’nün madde analizi üç farklı örneklemde gerçekleştirilmiştir. Her üç örneklemde de #SMBÖ maddelerinin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayılarının literatürde kabul gören değer aralığında olduğu ve %27’lik alt-üst grup madde karşılaştırmaları için kullanılan t-testi sonuçlarının tüm maddeler için anlamlı olduğu görülmüştür.

 

Sonuç: #SMBÖ’ye ait AFA, DFA, ölçüt bağlantılı geçerlik, güvenirlik analizleri ve madde analizi #SMBÖ Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017