E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Huzursuz Bacak Sendromu Olan Hastaların Optik Koherens Tomografi Sonuçlarının ve Kognitif Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
1 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye  
2 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye  
3 Özel Muayene, Nöroloji, Adıyaman, Türkiye  
4 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Adıyaman, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.21598
101 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Huzursuz bacak sendromu, optik koherans tomografi, kognisyon
Özet

Amaç: Huzursuz bacak sendromunda (HBS) parkinson hastalığında olduğu gibi dopaminerjik yolaklarda bozukluk olabileceği hipotezinden hareketle, HBS olan hastalarda retinal sinir ağının etkilenip etkilenmediği, ayrıca bu hastalarda kognitif alanlarda bozulma olup olmadığını değerlendirmeyi planladık.  Bu nedenle HBS olan hastalarda optik koherans tomografi (OKT) ile retinal sinir yapısını ve montreal bilişsel değerlendirme (MOBİD) ölçeği ile de kognitif yıkım olup olmadığını tespit etmeyi amaçladık.

 

Yöntem: Toplam 30 HBS hastası ile 30 sağlıklı gönüllü çalışmaya alınarak her iki gruba OKT çekimi uygulandı. Ganglion hücre kompleksinin segmentasyonu yapılarak alt parametreleri olan retinal sinir lifi tabakası (RSLT), ganglion hücre tabakası (GHT) ve iç pleksiform tabakanın (IPT)  kalınlığı cihaz tarafından ölçülerek kayıt altına alındı. Ayrıca vaka ve konrol grubuna MOBİD ölçeği uygulandı.

 

Bulgular: HBS olan hastalar ile kontrol grubu arasında RSLT, GHT, IPT ve koroid kalınlıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilemedi. Ancak hasta ve kontrol grubuna uygulanan MOBİD ölçeğinin toplam skoru ve alt parametrelerinin, kontrol grubuna göre anlamlı azalmış olduğu tespit edildi. Ayrıca OKT parametreleri ile MOBİD parametreleri arasında anlamlı bir korelasyon tespit edilemedi.

 

Sonuç: HBS olan hastalarda retinal nöronlarda (RSLT, GHT, IPT) dejenerasyon tespit edilemedi. Ancak bu hastaların MOBİD ölçeği toplam skorları ve alt parametrelerinde bozulma olduğu görüldü. Diğer yandan MOBİD ölçeği ile RSLT, GHT ve IPT tabakaları arasında anlamlı bir korelasyon tespit edilemedi. Bu bulgular HBS olan hastalarda anatomik olarak bir sinir dejenerasyonundan bağımsız olarak dopamin disfonksiyonuna bağlı olarak kognitif fonksiyonlarda azalma olabileceğini düşündürmektedir. Ancak sinir dejenerasyonunu olup olmayacağını değerlendirebilmek için uzunlamasına takip çalışmalarına da ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017