E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Tekrarlayan Optik Nöritli Hastalarda Intravenöz Immunoglobulin Tedavisi
1 Department of Neurology, İstanbul Bilim University, İstanbul, Turkey  
2 Department of Neurology, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey  
3 Department of Ophthalmology, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey  
4 Department of Neurology, İstabul Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.20577
114 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Tekrarlayan optik nörit, nöromiyelitis optika spektrum bozuklukları, intravenöz immunoglobulin tedavisi
Özet

Amaç: Tekrarlayan optik nörit (rON) sebebi bilinmeyen otoimmun kökenli bir inflamatuar hastalıktır. İntravenöz immünglobulin (IVIg) tedavisi pekçok otoimmun hastalık için kullanılmaktadır; ancak rON hastalarındaki etkisine dair olgu sunumları dışında fazla bir bilgi yoktur. Bu çalışmada IVIg tedavisi almış olan rON hastalarımızın değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Nisan 2011 ile Ekim 2015 arasında kliniğimizde rON tanısıyla izlenmiş olan ve IVIg tedavisi verilmiş olan anti aquaporin4 (AQP4) seropozitif ve seronegatif hastalar retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: rOn tanılı 9 hasta (hepsi kadın) IVIg tedavisi almıştır. Hastaların yaşları 34 ile 65 arasında değişmekteydi ve hastalığın başlangıcından 6 ila 58 ay sonra IVIg tedavisi almaya başlamışlardı. Hastaların üçünde serum AQP4 antikorları pozitifti. Hastalar mevcut immunsupresif tedavileri altında atak geçirmeye devam ettikleri için ek olarak aylık IVIg tedavisine başlanmıştı. Takip süresi 6 ile 31 aydı. IVIg tedavisi altında üç hasta birer atak geçirmişti. IVIg tedavisine başlanmadan önceki bir yıl içindeki ortalama atak sayısı 1.4±0.72 iken, IVIg tedavisinden sonraki yıl içinde ise 0.3±0.5 idi. Hastalarda IVIg uygulaması sırasında bir hastada ateş görüldü; başka herhangi bir yan etki kaydedilmedi.

 

Sonuç: rOn hastalarında immunsupresif tedaviye ek olarak verilen aylık IVIg tedavisinin iyi tolere edildiği ve güvenli bir tedavi olduğu ve etkili olabileceği görülmektedir. Ancak, bu çalışma retrospektif bir gözlem çalışması olduğundan dolayı, daha kesin bir çıkarım için IVIg ile randomize kontrollu çalışmalara gereksinim vardır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017