E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Kriptojenik Embolik İskemik Inmeli Hastalarda STAF Skorunun Önemi
1 Clinic of Neurology, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey  
2 Clinic of Cardiology, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey  
3 Department of Neurology, Akdeniz University School of Medicine Hospital, Antalya, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.19348
94 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: STAF skoru, atrial fibrilasyon, kriptojenik iskemik inme, inme
Özet

Amaç: Bu çalışma kriptojenik embolik iskemik inmeli hastalarda paroksismal atrial fibrilasyon (PAF) riskini belirlemeyi  amaçlamıştır

 

Methods: Bu retrospektif çalışmada tüm hastaların demografik özellikleri, kan tetkikleri, nonkontrast bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT), magnetik rezonans görüntülemelerini (MRG) içeren nöroradyolojik tetkikleri, standart 12 kanallı elektrokardiyografisi (EKG), 24 saatlik holter EKG’si ve ekokardiyografisi kayıt edilmiştir. Atrial fibrilasyon (AF) tanısı daha önceki öyküsü, 12 kanallı EKG, 24 saatlik holter monitörizasyonu ve sürekli monitörizasyon ile konulmuştur. Tüm hastaların STAF (Score for the Targeting of Atrial Fibrillation) skoru hesaplanmıştır. Kriptojenik embolik iskemik inmeli hastalar AF’si olan ve olmayan şeklinde kayıt edilmiştir.

 

Bulgular: Temmuz 2014 ile Aralık 2015 tarihleri arasındaki dönemde kriptojenik iskemik inme tanılı 258  hastanın 133 ü çalışmaya dahil edilmiştir. Bu 133 hastanın 30’unda (%22,6) AF saptanmıştır. Tek değişkenli analizde cinsiyet (p<0.001), yaş (p=0.001), sigara (p=0.004), aort ve mitral kapak yetmezliği (p=0.014 and p=0.021), sol ventrikül sistolik disfonksiyonu (p=0.04) ve sol atriyal dilatasyon (p=0.03) AF belirlemede bağımsız risk faktörü iken, çok değişkenli analiz; sadece cinsiyet ve yaşın kriptojenik iskemik inmeli hastalarda AF belirlemede bağımsiz risk faktörü olduğunu göstermiştir. ROC analizine göre eğri altında kalan alan %70 dir. STAF skoru ≥5 olduğunda sensitivitesi %86 spesifitesi %71 dir.

 

 

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, STAF skorunun kriptojenik embolik iskemik inmeli hastalarda PAF riskini belirlemede sınırlı bir kullanımı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017