E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenler ile Annelerinde Otizm Spektrum Belirtileri
1 Nevşehir Devlet Hastanesi Çocuk Psikiyatri Kliniği, Nevşehir, Türkiye  
2 Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.18138
105 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Geniş otizm fenotipi, obsesif kompulsif bozukluk, Otizm spektrum bozukluğu
Özet

Amaç: Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), çocuk ve ergenlerin %1-3 kadarını etkiler. OKB ile otizm spektrum bozukluğu (OSB) arasında yakın ilişki gösterilmiş olsa da, OKB’ye eşlik eden subklinik OSB belirtileri ile ilişkisi yeterince araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı OKB tanısı olan çocuk ve ergenler ile onların annelerinde OSB belirtilerini araştırmak; çocuk ve ergenlerdeki bu belirtilerin OKB klinik şiddeti ve annelerin OSB belirtileri ile arasındaki ilişkiyi incelemektir.

 

Yöntem: Çalışmaya 8-18 yaş arasında 38 OKB tanısı olan ve OKB grubu ile yaş ve cinsiyet açısından benzer,  herhangi bir psikiyatrik hastalığı olmayan 39 çocuk ve ergen katılmıştır. OKB ve eşlik eden komorbid tanıları ortaya koymak için kul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi- Şimdi ve Yaşam Boyu Versiyonu (ÇDŞG-ŞY) kullanılmıştır. Çocuklardaki OSB belirtilerini incelemek amacıyla Sosyal İletişim Ölçeği (SİÖ); annelerdeki geniş otizm fenotipini değerlendirmek amacıyla Otizm Spektrum Anketi (OSA) kullanılmıştır. Çocukların OKB belirtileri Çocuklar için Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği (CYBOCS) ile annelerdeki OKB belirtileri ise Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Derecelendirme Ölçeği (YBOCS)  ile değerlendirilmiştir.

 

Bulgular:  OKB ve kontrol grubu SİÖ ile karşılaştırıldığında tüm altölçeklerde ve toplam skorda; anneleri ise OSA ile karşılaştırıldığında “hayal etme” hariç tüm alt ölçekler ve toplam skorda OKB grubunda istatistiksel olarak anlamlı yükseklik saptanmıştır. CYBOCS ölçeğinin obsesyon, kompulsiyon ve toplam değeri ile SİÖ toplam puanı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır.

 

Sonuç: OKB tanısı olan çocuk ve ergenlerde OSB belirtileri daha yaygın görülmekte ve OKB ile OSB belirtilerinin şiddeti arasında anlamlı ilişki vardır. KB ve OSB arasındaki genetik ve çevresel ortak risk etkenlerin araştırılacağı ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017