E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Çocukluk Çağı Guillain Barre Sendromunda Elektrofizyolojik Alt Tipler ve Prognoz
1 Department of Pediatric Neurology, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey  
2 Department of Pediatric Neurology, Mersin University School of Medicine, Mersin, Turkey  
3 Department of Biostatistics, Mersin University School of Medicine, Mersin, Turkey  
4 Department of Pediatric Neurology, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey  
5 Turkish Childhood Guillan-Barre Syndrome Study Group  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.16996
129 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Guillain-Barre Sendromu, çocuk, elektronöromiyografi
Özet

Amaç: Türkiye’de 13 pediatrik nöroloji merkezine başvuran Guillain Barre Sendromu (GBS) hastalarının klinik, epidemiyolojik, elektrofizyolojik ve prognostik özellikleri incelendi.

 

Yöntem: Hastaların dosya kayıtlarından yaş, cinsiyet, şikayet süresi, güçsüzlük bölgeleri, kraniyal sinir tutulumu, beyin omurilik sıvısı inceleme bulguları, elektrofizyolojik bulgular, hastanede yatış süresi, mekanik ventilasyon ihtiyacı, tedavi, klinik değerlendirme puanları (başvuru, 1,3,6,12. aylar ve taburculukta) kaydedildi.

 

Bulgular: Çalışmaya 236 çocuk hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 6.8 yıl ve kız/erkek oranı 1.3 idi. Elektrofizyolojik özelliklere göre değerlendirme yapıldığında; 84 hasta akut inflamatuar demiyelinizan poliradikülonöropati, 61 hasta akut motor aksonal nöropati, 21 hasta akut motor-duyusal aksonal nöropati olarak tespit edildi. Kraniyal sinir tutul oranı %16 olarak bulundu ve bu hastalarda taburculuk ve 6. ay takip klinik değerlendirme puanları anlamlı olarak daha düşüktü. Aksonal ve demiyelinizan alt tipler karşılaştırıldığında başvuru klinik skorları haricinde istatistiksel anlamlı fark saptanmadı.

 

Sonuç: Bu çalışmada güçsüzlük süresi, hastanede yatış süreleri ve mekanik ventilasyon ihtiyacının prognozu olumsuz etkilediği, elektrofizyolojik alt tiplerin ise prognoz açısından önemli olmadığı tespit edildi.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017