E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Alzheimer Hastalarında Serum Leptin Düzeyleri ve Kognisyon İlişkisi
1 Clinic of Neurology, Erenköy Neurologic and Psychiatric Disorders Research and Training Hospital, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.16978
136 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı, leptin, kognisyon
Özet

Amaç: Alzheimer hastalarında(AH) serum leptin düzeyleri ve kognisyon ilişkisini incelemek.

 

Yöntem: Klinik olarak AH tanısı almış otuz hasta ve yirmibeş sağlıklı kontrol çalışmaya alındı. Başlangıçta her hastanın standart boy, ağırlık ve bel çevresi(BÇ) ölçümleri alındı. Vücut kitle indeksi (VKİ), ağırlık ve boy değerleri kullanılarak hesaplandı. Her katılımcıdan 5mL açlık kan örneği bir kereye mahsus olmak üzere alındı. Tüm katılımcılar mini mental durum değerlendirme testinin (MMSE) Türkçe versiyonu, klinik demans derecelendirme ölçeği (CDR) ve global bozulma ölçeği (GDS) uygulanarak değerlendirildi.

 

Bulgular: Hasta ve kontrollerin yaş ortalaması sırasıyla 72.33±10.11 ve 67.20±8.95’ti. Hasta ve kontrol grubu yaş ortalaması arasında istatistiki açıdan anlamlı fark yoktu (p=0.054). Hasta ve kontrol grubunun çoğunluğunu kadınlar oluşturuyordu (sırasıyla %60 ve %56). Hasta ve kontrollerin ortalama bel çevreleri sırasıyla 95.46±10.87 ve 97.76±10.07 olarak bulundu ve aralarında istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı (p=0.424). Hasta ve kontrollerin ortalama serum leptin düzeyleri sırasıyla 5.49±4.06ng/dl ve 5.71±4.45ng/dl olarak bulundu. Leptin düzeyleri açısından anlamlı fark saptanmadı (p=0.84). Ortalama MMSE skorları sırasıyla 17±6.54 ve 27.32±2.5 olarak bulundu ve anlamlı istatistiki fark vardı (p=0.000). VKİ değerleri hasta ve kontrol grubunda sırasıyla 25.72±3.98 ve 27.92±3.08 olarak bulundu ve kontrol grubunun VKİ değerleri hasta grubundan anlamlı yüksek bulundu (p=0.029). Hasta grubunda leptin düzeyleri ile yaş (p=0.067), VKİ (p=0.098), BÇ (p=0.113), MMSE (p=0.203), CDR (p=0.519) ve GDS (p=0.587) arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki saptanmadı. Benzer şekilde kontrol grubunda da leptin düzeyleri ile VKİ (p=0.718), BÇ (p=0.755) ve MMSE (p=0.859) arasında anlamlı ilişki bulunmadı.

 

 

Sonuç: Biz bu çalışmada, Alzheimer hastalarında serum leptin düzeyleri ile kognisyon arasında bir ilişki tespit edemedik.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017