E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Bipolar Bozukluk Tanısı ile İzlenen Ötimik Olgularda Çift Uyumu ve Cinsel İşlevlerin Sağlıklı Kontrol ile Karşılaştırılması
1 Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye  
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Adana, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.19213
162 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, cinsel işlevler, çift uyumu
Özet

Amaç: Bipolar bozukluk tanılı hastalarda çift uyumu ve cinsel işlevlerin ilişkisini araştıran az sayıda çalışma vardır. Bu çalışmada ötimik bipolar bozukluk (BB) hastaları ile kontrol grubunu cinsel işlev sorunlarının varlığı açısından karşılaştırmayı ve cinsel işlev sorunu olan BB tanılı hastalarda çift uyumunun olumsuz yönde etkileneceği hipotezimizi araştırmayı amaçladık.  

 

Yöntem: Bipolar bozukluk (BB) tanılı ötimik dönemde olan 50 hasta ve psikiyatrik hastalığı bulunmayan 50 kişiden oluşan kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. Sosyodemografik Veri Formu, bipolar bozukluk veri formu ve cinsel işlevler veri formu dolduruldu. DSM-IV Eksen I bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Ölçeği (SCID-I) uygulandı. Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği (GRCDÖ), Çift Uyum Ölçeği (ÇUÖ) hastalar tarafından dolduruldu.

 

Bulgular: herhangi bir cinsel işlev sorunu olan kişi sayısı bipolar bozukluk grubunda 25(%50); kontrol grubunda 13(%26) olarak belirlendi. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı(p=0,013).  Kadınlarda GRCDÖ doyum, iletişim, orgazm alt ölçek puanları ve ortalama toplam standart puanları BB hasta grubunda daha yüksek saptanmıştır. Erkeklerde ise her iki grubun karşılaştırılmasında sıklık, empotans ve erken boşalma alt ölçek puanları ve ortalama toplam standart puanları hasta grubunda yüksek olarak bulunmuştur.  ÇUÖ eşler arası bağlılık ve duygusal ifade alt ölçekleri istatistiksel olarak anlamlı şekilde bipolar hasta grubunda düşük bulunmuştur. Yapılan univariate ve regresyon analizleri sonucunda bipolar hastalarda çift uyumunu etkileyen değişkenin hastalık varlığından çok cinsel işlevlerin etkilenip etkilenmemesi olduğu saptanmıştır.

 

Sonuç: Bu çalışmada CİS oranının BB tanılı hastalarda kontrol grubuna göre daha fazla olduğu görülmüştür. BB tanılı hastaların çift uyumunu etkileyen değişkenin hastalık varlığından çok cinsel işlevlerin etkilenip etkilenmediği olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017