E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
İdiopatik İntrakraniyal Hipertansiyon: Klinik Bulgular, Etiyolojik Faktörler ve Prognoz
1 Clinic of Neurology, Eskişehir Yunus Emre State Hospital, Eskişehir, Turkey  
2 Department of Neurology, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.12558
216 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: İntrakraniyal hipertansiyon, psödotümör serebri, baş ağrısı, obezite
Özet

Amaç: İdiopatik intrakraniyal hipertansiyon (İİH) obez kadınlarda daha çok görülen, sıklıkla intrakraniyal basınç (İKB) artışıyla seyreden ve görme kaybına yol açabilen bir hastalıktır. Bu çalışmada demografik özellikler, klinik ve radyolojik bulgular incelendi ve bu bulguların hastalık prognozu ile ilişkisi araştırıldı.

 

Yöntem: Bu çalışmada, nörooftalmoloji biriminde İİH tanısı konulan ve Ocak 1992 ile Ocak 2012 yılları arasında takipleri yapılan hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastaların tanısı modifiye Dandy kriterlerine göre yapıldı.

 

Bulgular: Dahil edilen 59 hastanın (%88,1’i kadın) ortalama yaşı 30,25±13,1 yıl idi. Baş ağrısı (%78), görme bozukluğu (%45,8), bulantı (%32,2), baş dönmesi (%16,9) ve diplopi (%13,6) bildirilen semptomlardı. Görme alanı defektleri hastaların %69,4’unda ve papil ödem çoğu hastada bilateral (%66,1) olmak üzere hastaların %71’inde saptandı. Obezite hastaların %20,3’ünde görüldü. Prognoz hastaların %64,7’ünde iyiyken, hastaların %35,3’ünde klinik kötüleşme saptandı. Hastaların %33’ünde rekürrens oldu ve 4 hastada kalıcı ciddi görme kaybı gelişti. Demografik özellikler, başlangıç semptomları, ortalama İKB ve patolojik manyetik rezonans görüntüleme bulguları prognozla ilişkili bulunmazken tedavi başlanmasında gecikme ve görme alanında saptanan jeneralize daralma kötü prognozla ilişkili bulundu.

 

Sonuç: Bu çalışmada, obezite batı populasyonundaki IIH hastalarına göre daha az sıklıkta saptandı. Başlangıçtaki görme alanı defekti, özellikle de jeneralize daralma ve tedaviye gecikme kötü prognoz ile ilişkiliydi. Tıbbi tedavinin kesilmesi rekürrens için bir faktördü. Erken tanı ve uygun tedavi, fulminan İİH'de kalıcı görme kaybının şiddetini azaltabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017