E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Multipl Skleroz İzlem Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
1 İstanbul University Florence Nightingale Faculty of Nursing, İstanbul, Turkey  
2 Department of Neurology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 131-136
DOI: 10.5152/npa.2016.12694
170 kez okundu, 84 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, Multipl Skleroz İzlem Ölçeği, sağlığı değerlendirme, geçerlik, güvenirlik
Özet

Amaç: Bu araştırma, multipl sklerozlu hastaların sağlık algılarını ve yaşam kalitelerini kendi kendilerine değerlendirmelerinde kullanılan “Multipl Skleroz İzlem Ölçeği”ni (Monitoring My Multiple Sclerosis, MMMS) Türkçe’ye uyarlamak ve psikometrik özelliklerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

 

Yöntem: Metodolojik araştırma olarak tasarlanan bu çalışma bir üniversite hastanesinin multipl skleroz (MS) polikliniğinde Ocak-Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalışmanın örneklem grubunu 18 yaş üstü, MS tanısı kesinleşmiş 140 hasta oluşturdu. Son bir ay içinde atak geçirmiş olan hastalar ve MS’e ilave olarak önemli bir sağlık sorunu olan hastalar gruba dahil edilmedi. MMMS ölçeğinin dil geçerliği geri çeviri ve uzman paneli yöntemleri ile yapıldı. Güvenirlik analizi test-tekrar test korelasyonu, madde-total puan korelasyonu ve iç tutarlık analizi ile yapıldı. Yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi ve eşdeğer ölçek geçerliği yöntemleri kullanıldı. Eşdeğer ölçek geçerliği için Multipl Skleroz Yaşam Kalitesi Ölçeği-54, yapı geçerliğini desteklemek için Genişletilmiş Engellilik Durumu Değerlendirme Ölçeği, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği ve Mini Mental Durum Değerlendirme Ölçeği kullanıldı.

 

Bulgular: Ölçeğin, yükleri 0,49 ile 0,79 arasında değişen dört faktörden oluştuğu saptandı. Ölçeğin madde-toplam puan korelasyon katsayıları 0,47 ile 0,76, alt boyut maddeleri ile alt boyut toplam puanlarının korelasyon katsayıları 0,60 ile 0,81 arasında saptandı. Cronbach alfa güvenirlik katsayısı tüm ölçek için 0,94, alt boyutlar için 0,64 ile 0,89 arasında bulundu. Test-tekrar test korelasyonları anlamlı bulundu. Ayrıca MMMS ve diğer ölçekler arasında da anlamlı korelasyonlar elde edildi.

 

Sonuç: Türkçe MMMS Formu MS’in hastaların yaşam kalitesi ve sağlık durumları üzerine etkilerini değerlendirmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araçtır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017