E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Bilinç Değişikliği Nedeni ile İzlenen Hastaların Devamlı EEG Monitorizasyonunda Saptanan Elektroensefalografik Paternler
1 Department of Neurology, İstanbul Florence Nightingale Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Neurology, Büyükçekmece State Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Intensive Care Unit, Private Memorial Service Hospital, İstanbul, Turkey  
4 Stroke Rehabilitation and Research Unit Memorial Şişli Hospital, İstanbul, Turkey  
5 Department of Neurology, Clinical Neurophysiology Unit, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 168-174
DOI: 10.5152/npa.2016.14822
162 kez okundu, 86 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, EEG, monitorizasyon
Özet

Amaç: Çalışmamızda bilinç değişikliği ile izlenen hastalarda devamlı EEG monitorizasyonuyla (dEEG) saptanan çeşitli elektrografik paternlerin (periyodik deşarj (PD), repetetif diken dalga (RDD), ritmik delta aktivitesi (RDA), nonkonvülzif nöbet (NKN) ve nonkonvülzif status epileptikus (NKSE) sıklığı ve bu önemli paternlere eşlik eden klinik ve laboratuvar bulgularının araştırılması amaçlandı.

 

Yöntem: İki yıl süre ile nöroloji yoğun bakım ünitesinde (NYBÜ) bilinç değişikliği nedeniyle yatırılmış, dEEG monitorizasyonu yapılmış ardışık hastaların klinik, elektrofizyolojik, radyolojik ve laboratuvar bulguları retrospektif olarak değerlendirildi.

 

Bulgular: Ortalama yaşı 68,2 olan, 25’i erkek 57 hasta çalışmaya alındı. dEEG monitorizasyon süresi ortalama 2532,6 dakikaydı. Monitorizasyonda en sık görülen paternler PD (%33) ve NKN-NKSE’di (%26,3). NKN-NKSE varlığının PD ile ilişkili olduğu (%57,9, p<0,001) görüldü. PD ve NKN-NKSE en sık akut iskemik serebrovasküler hastalık ve hipoksik anoksik ensefalopatili hastalarda saptandı. PD ve NKN-NKSE saptanan grupta monitorizasyon süresi daha uzundu (p:0,004, p:0,014). Monitorizasyon öncesi EEG’de herhangi bir elektrografik patern saptanması monitorizasyonda herhangi bir elektrografik patern varlığıyla ilişkiliydi (%59,3, p<0,0001). Elektrografik patern saptanan hastalarda monitorizasyon sırasında konvülzif veya NKN görülmesi daha sıktı (p<0,0001). NKN-NKSE’nin %66,7’si ilk 12 saat, %26,7’si 12-24 saat içinde izlendi.

 

 

Sonuç: Çalışmamızın sonucunda primer beyin hasarlanmasına bağlı bilinç değişikliği nedeni ile NYBÜ’ne yatırılan, monitorizasyon öncesi EEG incelemesinde herhangi bir elektrografik patern (PD veya NKN, NKSE) saptanan hastaların klinik ve/veya elektrografik nöbet veya PD saptanması açısından en az 24 saat monitorize edilmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017