E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Çevrimiçi Oyun Bağımlılık Ölçeği
1 Department of Educational Measurement and Evaluation, Gaziosmanpaşa University School of Education, Tokat, Turkey  
2 Department of Computer Technologies, Hitit University, Çorum, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.17017
307 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Dijital oyunlar, çevrimiçi oyunlar, çevrimiçi oyun bağımlılığı, ölçek geliştirme
Özet

Amaç: Bu araştırmanın amacı Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı Ölçeği’nin (ÇOBÖ) geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesidir.

 

Yöntem: Çalışmaya 302 (%92)’si erkek, 25 (%8)’i kız olmak üzere toplam 327 Ortaöğretim öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. 69 maddelik taslak ölçek geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına tabi tutulmuştur. Yapı geçerliği için Açıklayıcı Faktör Analizi, güvenirlik içinse Cronbach’s Alpha İç Tutarlılık Katsayısı, Spearman-Brown İki Yarı Güvenirliği ve Test-Tekrar Test Güvenirliği yöntemleri kullanılmıştır. 

 

Bulgular: Yapılan Açıklayıcı Faktör Analizleri sonrasında varyansın %59’unu açıklayan, üç faktör ve 21 maddeden oluşan bir yapı elde edilmiştir. Maddelerin faktör yüklerinin .606 ile .876 arasında değiştiği görülmüştür. Yapılan güvenirlik analizlerinden elde edilen Cronbach’s Alpha İç Tutarlılık Katsayılarının .83 ile .91 arasında, Spearman-Brown İki Yarı Güvenirliği katsayılarının .88 ile .94 arasında, Test-Tekrar Test Güvenirliği sonuçlarının .71 ile .94 arasında değiştiği görülmüştür.

 

 

Sonuç: Analizler sonrası elde edilen sonuçlara dayanarak ÇOBÖ’nün iyi psikometrik özelliklere sahip geçerli ve güvenilir bir araç olduğu değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017