E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Kadınlarda Aile İçi Şiddet Yaşantısı
1 Medicana International Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, İstanbul, Türkiye  
2 Muş Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Muş, Türkiye  
3 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
4 Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Çorum, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2016.14812
492 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Aile içi şiddet, kadın, şiddet, psikiyatrik belirtiler
Özet

Amaç: Aile içi şiddet (AİŞ) eşler ya da aynı evde yaşayan akrabalar arasında yaşanan her türlü şiddet davranışıdır. Yaşanan şiddetin muhatabı genellikle kadınlar ve çocuklar olmaktadır. Bu çalışmada psikiyatri polikliniğine başvuran kadınlarda aile içi şiddet yaşantısının gözden geçirilmesi, sosyodemografik faktörlerle ilişkisinin incelenmesi ve eşlik eden ruhsal belirtilerin saptanması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran, çalışmaya katılmayı kabul eden kadınlardan Aile İçi Yaşantı Anketi (AİYA) ve Belirti Tarama Listesi’ni (Symptom Check List-90-R; SCL-90-R) doldurmaları istendi.

 

Bulgular: Çalışmada 300 kişi değerlendirilmiştir. Yaş ortalaması 36.24±10.88’dir. Katılımcıların %75.7'si evlidir, çoğu çekirdek aile olarak yaşamaktadır. Kadınların %70.1’i evliliğinde sözel şiddet, %49.0’u fiziksel şiddet gördüğünü belirtmiştir. Sözel şiddet görenlerin %65.3’ü fiziksel şiddet de görmektedir. Şiddet görmeyen kadınların oranı %26.1’dir. Çalışmada şiddetin uygulanma biçimi, derecesi, kadınların şiddet ile ilgili tutumları ve çocuklukta şiddet yaşantısı incelenmiştir. Katılımcıların yaşı, eğitim durumu, evlenme yaşı, evlenme biçimi, eşin yaşı ve eğitim durumu fiziksel veya sözel şiddet görmeyle ilişkili değildir. Hem sözel hem fiziksel şiddetin ekonomik gelir düzeyi ile anlamlı ilişkili olduğu belirlenmiştir (p<0.05). SCL-90-R puanı ortalaması 1.40±0.68'dir, alt gruplar arasında en yüksek puan ortalaması depresif belirtilerdedir (1.80±0.79). Fiziksel ve sözel şiddet gören kadınların psikiyatrik belirti düzeyi, şiddet görmeyen gruba göre anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur (p≤0.001).

 

Sonuç: Çalışmaya katılan kadınların çoğunun şiddete maruz kaldığı, ekonomik gelir düzeyi azaldıkça her iki şiddet türünün de daha yüksek oranda yaşandığı görülmektedir. Şiddet psikiyatrik belirtileri artırmaktadır. AİŞ’in yüksek oranda saptanması ve ruhsal etkileri düşünülürse, şiddetin klinisyenler tarafından ruhsal değerlendirmenin bir parçası olarak sorgulanması gereklidir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017