E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozukluk Hastalarında Yürütücü İşlevlerin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
1 Medicana International Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, İstanbul, Türkiye  
2 Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye  
3 Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2016.14872
615 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk, yürütücü işlevler, Wisconsin Kart Eşleme Testi, Stroop Test
Özet

Amaç: Obsesif kompulsif bozuklukta (OKB) bilişsel işlevlerden dikkat, yürütücü işlevler, sözel bellek, görsel bellek ve görsel-mekansal becerilerin bozuk olduğunu gösteren araştırmalar yapılmıştır. OKB’de bilişsel fonksiyonlarla ilgili pek çok araştırma olmasına rağmen, sonuçlarda tutarlılık yoktur ve kesin bir sonuca varmamızı sağlayacak nitelikte bulgular henüz elde edilememiştir. Panik bozuklukta (PB) nöropsikolojik işlevlerle ilgili araştırmalar çok az sayıda olsa da, bir takım bilişsel işlevlerde bozulmalar olduğu gösterilmiştir. PB’de yürütücü işlevlerde bozulma olduğuna dair bir araştırma bulgusu henüz yayımlanmamıştır. PB ve OKB anksiyete ve kaçınma davranışlarının olması ile benzer özellikler gösteren anksiyete bozukluklarıdır. Bunun yanında, OKB’de obsesyonlar ve kompulsiyonlar gibi bu hastalığa özgül belirtiler de mevcuttur. Bu araştırmada, üç grupta (OKB, PB ve sağlıklı kontrol grupları) yürütücü işlevlerin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Araştırmamıza DSM-IV-TR’ye göre tanı konmuş 17 OKB, 15 PB, 26 sağlıklı kontrol hastası alınmıştır. OKB ve PB hastaları değerlendirme sırasında ilaç kullanıyorlarsa, tıbbi hastalıkları varsa ve Eksen-1 eştanıları varsa çalışmadan dışlanmışlardır. Sağlıklı kontrol grubu hastalarla yaş, cinsiyet, eğitim açısından eşleştirilmiştir. Her katılımcı, SCID-I, Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ) ile değerlendirilmiş ve OKB hastalarına ayrıca Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği (YBOKÖ) yapılmıştır. Her üç gruba İz Sürme Testi, Sözel Akıcılık Testleri (Kontrollü Oral Kelime Çağırışım Testi: K, A, S ve Kategorik İsimlendirme Testleri), Stroop Testi, Wiskonsin Kart Eşleme Testi (WKET) uygulanmıştır.

 

Bulgular: Üç grup arasında yürütücü işlevlerde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. Ayrıca OKB grubunda YBOKÖ şiddeti ile yürütücü işlevler arasında bağıntı saptanmamıştır.

 

Sonuç: Bu sonuçlar PB açısından literatürle uyumludur. OKB grubunun sonuçları ise, hasta grubumuzun eştanılarının olmaması, depresif belirtilerinin düşük düzeyde olması ve hastaların değerlendirme sırasında ilaç kullanmamaları ile ilişkili olabilir. Çalışmamızın en önemli kısıtlılığı örneklem grubumuzun küçüklüğüdür.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017