E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi.
Bir İnme Ünitesinde Kardiyoembolik İnmede Warfarin Deneyimi
1 Clinic of Neurology, Bakırköy Education and Training Hospital of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, İstanbul, Turkey  
2 Department of Forensic Medicine, İstanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, Forensic Medicine Institute, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2016.15951
628 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Etkinlik, güvenirlik, warfarin, inme
Özet

Amaç: Kardiyoembolik inme tekrarlayan inme riski ile birlikte yüksek morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Oral antikoagülanlar plaseboya göre mortaliteyi ve inme riskini azaltmada oldukça etkilidirler. Çalışmamız warfarin tedavisi altında olan 20 yıl içinde takip ettiğimiz hastalarda ilacın etkinlik ve güvenirliğini ortaya koymak amacıyla planlanmıştır.

Yöntem: Retrospektif olarak planlanan çalışmamıza İnme ünitemizde 1992-2012 yılları arasında warfarin tedavisi alarak takip edilen iskemik inme tanılı hastalar dahil edildi. İnme riskini belirlemede CHADS skoru, kanama komplikasyonunun belirlemede HASBLED skoru kullanıldı.

Bulgular: Çalışmaya 394 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 66,35±13,60, ortalama izlem süreleri 4,85±3,57 idi. %79,9 hastada warfarine bağlı herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. Otuz yedi hastada kanama komplikasyonu; 33 hastada sistemik kanama (burun kanaması, hematüri, hematokezya), dört hastada intraserebral kanama geliştiği görüldü. 33 hastanın %75,8’inde ve dört hastanın %75’inde INR değeri >2,5 idi. Sistemik kanama geçiren hastaların %72,7’sinde HASBLED skoru >3 idi. İzlem süresince 41 hastada tekrarlayan iskemik inme/GİA gözlendi. Bu hastaların %92,7’sinde INR değeri <2 ve CHADS skoru düşüktü. Altmış sekiz hasta warfarin ile birlikte antiplatelet tedavi almaktaydı. Bu grupta 16 hastada komplikasyon geliştiği; 10’unda sistemik/intraserebral kanama olduğu görüldü.

Sonuç: Warfarinin etkinlik ve güvenirliği hastaların INR değerlerinin terapötik aralıkta tutulması ile yakından ilişkilidir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017