E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Vestibuler Migren Hastalarında Dizabilite Seviyelerine Göre Denge ve Bilişsel İşlevlerin İncelenmesi
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir, Türkiye  
2 Gümüşsuyu Askeri Hastanesi, Fizik Tedavi Bölümü, İstanbul, Türkiye  
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2016.12617
669 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Vestibüler migren, dizabilite, denge, bilişsel işlev
Özet

Amaç: Vestibüler migren (VM) hastalarında denge ve bilişsel düzeyin baş dönmesi olmayan migrenliler ve sağlıklı bireyler ile karşılaştırılması, dizabilite seviyesinin bu işlevler üzerine etkisinin incelenmesidir.

 

Yöntem:  Çalışmaya VM tanısı alan 32 hasta ile benzer yaş-cinsiyette 32 migren hastası ve 31 sağlıklı birey katıldı. Denge değerlendirmesi Denge Değerlendirme Sistemleri Testi (DDST) ile, baş dönmesi ve baş ağrısı şiddeti Vizüel Analog Skala (VAS) ile, baş dönmesine bağlı dizabilite seviyesi Baş dönmesi Engellilik Envanteri (BEE) ile, bilişsel işlevler Stroop testi ile değerlendirildi. 

 

Bulgular: Hasta ve kontrol grupları arasında yaş, cinsiyet, boy, vücut ağırlığı, medeni durum ve eğitim düzeyi açısından anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Baş ağrısı şiddeti migrenlilerde VM hastaları ve sağlıklı bireylerden, baş dönmesi şiddeti VM grubunda migrenliler ve sağlıklılardan anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,0167). DDST 4,5,6 ve toplam değerlerine göre denge performansı VM’liler migrenliler ve sağlıklı bireylerden, migrenliler de sağlıklı bireylerden daha kötüdür (p<0,0167). Bilişsel değerlendirmede Stroop etkisi VM’liler ve migrenlilerde sağlıklılardan anlamlı olarak daha düşük (p<0,0167) olup VM ile migren grubu arasında fark görülmedi (p>0.0167). VM hastalarında Stroop etkisi ile DDST-T arasında negatif korelasyon (r=-0,509, p=0,003) olduğu, migrenlilerde ise bilişsel işlevler ile denge işlevleri arasında anlamlı ilişki tespit edilmemiştir (p>0,05). Hastalık dizabilite düzeyini yansıtan BEE sonuçlarına göre; VM hastalarının dizabilite şiddetinin %38.7’sinde hafif, %51,6’sı orta, %9,7’si şiddetli olduğu tespit edilmiştir. VM hastalarında denge ve bilişsel işlevler açısından dizabilite grupları arasında anlamlı fark görülmedi (p>0,05).

 

Sonuç: VM hastalarında ve migrenlilerde hem denge hem de bilişsel performansın sağlıklı bireylerden daha kötü olduğu, fakat hastaların vertijinöz yakınmalar açısından birbirleriyle farklılılık gösterdiği, bilişsel süreçler açısından ise farklılık göstermediği tespit edildi. Hastalarda yapılacak boylamsal değerlendirmeler ile fonksiyonel kısıtlılıkları çözmek tedavide kolaylaştırıcı olabilir. Ortaya çıkan bu farklı sorunlara yönelik uygun fizyoterapi programı ve hasta eğitimleri planlanabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017