E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Multipl Skleroz İzlem Ölçeği Türkçe Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
1 İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2016.12694
1153 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, multipl skleroz izlem ölçeği, geçerlik, güvenirlik, sağlık değerlendirme ölçeği
Özet

Amaç: Bu araştırma multipl sklerozlu hastaların sağlıklarını ve yaşam kalitelerini kendi kendilerine değerlendirmeleri amacıyla geliştirilmiş olan "Multipl Skleroz İzlem Ölçeği, MMMS"nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

 

Yöntem: Metodolojik çalışma olarak tasarlanan bu çalışma bir üniversite hastanesinin multipl skleroz (MS) polikliniğinde Ocak-Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalışmanın örneklem grubunu 18 yaş üstü, MS tanısı kesinleşmiş 140 hasta oluşturdu. Son bir ay içinde atak geçirmiş olan hastalar ve MS’e ilave olarak önemli bir sağlık sorunu olan hastalar gruba dahil edilmedi. MMMS ölçeğinin dil geçerliği geri çeviri ve uzman paneli yöntemleri ile yapıldı. Güvenirlik analizi test-tekrar test korelasyonu, madde-total puan korelasyonu ve iç tutarlık analizi ile yapıldı. Yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi ve eşdeğer ölçek geçerliği yöntemleri kullanıldı. Eşdeğer ölçek geçerliği için Multipl Skleroz Yaşam Kalitesi Ölçeği-54, yapı geçerliğini desteklemek için Genişletilmiş Engellilik Durumu Değerlendirme Ölçeği, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği ve Mini Mental Durum Değerlendirme Ölçeği kullanıldı.  

 

Bulgular: Ölçeğin, yükleri 0,49 ile 0,79 arasında değişen dört faktörden oluştuğu saptandı. Ölçeğin madde-toplam puan korelasyon katsayıları 0,47 ile 0,76, alt boyut maddeleri ile alt boyut toplam puanlarının korelasyon katsayıları 0,60 ile 0,81 arasında saptandı. Cronbach alfa güvenirlik katsayısı tüm ölçek için 0,94, alt boyutlar için 0,64 ile 0,89 arasında bulundu. Test-tekrar test korelasyonları anlamlı bulundu. Ayrıca MMMS ve diğer ölçekler arasında da anlamlı korelasyonlar elde edildi.

 

Sonuç: Türkçe MMMS Formu MS’in hastaların yaşam kalitesi ve sağlık durumları üzerine etkilerini değerlendirmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araçtır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017