E-ISSN 1309-4866
Research Article
DSM-5 Level 2 Sleep Disorders Scale Validity and Reliability of Turkish Form (Form for Children Aged 11-17 Years and Parent Form for Children Aged 6-17 Years)
1 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Psikiyatri Kliniği, İzmir, Türkiye  
2 Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Psikiyatri Kliniği, Manisa, Türkiye  
3 Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Manisa, Türkiye  
4 Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Psikiyatri Kliniği, Manisa, Türkiye  
5 Celal Bayar Üniversitesi, Psikoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye  
6 Boylam Psikiyatri Enstitüsü, Psikiyatri Bölümü, Ankara, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.19324
This article was viewed 59 times, downloaded 0 times

Key Words: DSM-5 Level 2 Sleep Disorders Scale, child, sleep disorders, insomnia disorder, reliability, validity
Abstract

Amaç: Bu çalışmada DSM-5 Düzey 2 Uyku Bozukluğu Ölçeği'nin Türkçe sürümünün güvenirliği ve geçerliğinin çalışılması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: DSM-5 Düzey 2 Uyku Bozukluğu Ölçeği’nin çevirisi ve geri çevirisi yapılıp ölçek hazırlanmıştır. Araştırma grupları çocuk psikiyatri kliniğinde tedavi gören ve uyku bozukluğu belirtileri olan klinik örneklem ile toplum örnekleminden oluşmuştur. Değerlendirmede DSM-5 Düzey 2 Uyku Bozukluğu Ölçeği'nin çocuk ve ebeveyn ölçeklerinin yanı sıra Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği (PSQI) ve Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi Türkçe Versiyonu (CSHQ) kullanılmıştır. Güvenirlik analizlerinde içsel tutarlılık katsayısı ve madde-toplam puan korelasyon analizi, test tekrar test güvenirliği; geçerlik analizlerinde ise açıklayıcı faktör analizi ve birlikte geçerlik için ise Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği ve Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi Türkçe Versiyonu ile korelasyon analizi yapılmıştır.

 

Bulgular: Güvenirlik analizlerinde Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı çocuk ve ebeveyn formları için  yüksek derecede güvenilir  bulunmuştur. Madde - toplam puan bağıntı katsayıları çocuk formu için yüksek düzeyde, ebeveyn formu için orta ve yüksek düzeydedir ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Yapı geçerliğinde çocuk formunda varyansın %74.1'ini, ebeveyn formunda da varyansın %66.9'unu  açıklayan 2 faktör elde edilmiştir. Her iki formda da olumlu ve olumsuz ifadelerin iki farklı faktöre yük verdiği görülmüştür. Birlikte geçerlikte ölçeğin çocuk ve ebeveyn formunun Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi Türkçe Versiyonu (CSHQ) ve Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği (PSQI) ile anlamlı korelasyon gösterdiği saptanmıştır.

 

Sonuç: DSM-5 Düzey 2 Uyku Bozukluğu Ölçeği'nin Türkçe sürümünün hem klinik uygulamada hem araştırmalarda güvenilir ve geçerli biçimde kullanılabileceği gösterilmiştir.

Key Words
Authors
All
Author's Corner
Announcements
Survey
Latest Update: 29.12.2017